Bonuses to Board Members of State-owned Companies

Agata Sierpińska-Sawicz

Abstract

Purpose – The paper presents the results of research into the bonus systems for board members of State-owned companies. Design/methodology/approach – The research was carried out in two large capital groups covering a total of 25 companies, including two large parent companies in the raw materials sector and their 23 subsidiaries. The Author analysed Supervisory Board’s resolutions regarding the assessment of the degree of objectives achievement and its relation to the bonus system. Findings – The study shows that the objectives to assess achievement are not fully suited either to the type of activity pursued by the companies or the current market situation. Management bonus systems measure chiefly short-term objectives, and the weights used for individual metrics do not reflect the competences of individual board members. Originality/value – Due to the short period of legal solutions validity and data confidentiality, there is no research in the literature regarding bonuses for management board members of State Treasury companies. The results of the research will improve the bonus systems for board members and increase management effectiveness in achieving a companies goals included in their strategies.
Author Agata Sierpińska-Sawicz (WZ / KCAFiW)
Agata Sierpińska-Sawicz,,
- KCAFiW
Other language title versionsPremiowanie członków zarządu w spółkach skarbu państwa
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No1 (91)
Pages381-390
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcele zarządcze, mierniki realizacji celów, premie
Keywords in Englishmanagement objectives, objective achievement metrics, bonuses
Abstract in PolishCel: Artykuł prezentuje systemy premiowania członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa i ich zastosowanie w spółkach. Metodologia badań: Badania przeprowadzone zostały w dwóch dużych grupach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa. Objęły one łącznie 25 spółek, w tym dwie duże spółki matki z branży surowcowej oraz 23 spółki zależne. Analizie poddane zostały uchwały Rad Nadzorczych spółek, dotyczące oceny stopnia realizacji celów i sposobie powiązania premii z osiągniętymi wynikami. Wyniki: Badania pokazują, iż przyjęte do premiowania cele nie są w pełni dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności i aktualnej sytuacji rynkowej spółek. W większości są to cele krótkoterminowe, a przyjęte dla poszczególnych mierników wagi, nie odzwierciedlają kompetencji poszczególnych członków zarządu. Oryginalność/wartość: Ze względu na krótki okres obowiązywania rozwiązań prawnych i poufność danych w literaturze brak jest badań dotyczących premiowania członków zarządu spółek Skarbu Państwa. Wyniki badań pozwolą na poprawę systemów premiowania członków zarządu i zwiększenie ich skuteczności w osiąganiu celów spółek zawartych w ich strategiach.
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.91-31
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9331/
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?