Wykorzystanie czasu pracy przez nauczycieli akademickich (na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

Magdalena Olejniczak , Aldona Andrzejczak

Abstract

The aim of this article is to analyze the distribution time of academics especially in the context of the time division between professional and non-professional tasks as well as the balance between academic work, teaching and administration. The article introduces the problems of time management. The empirical part contains a presentation of the results of research conducted among academics of the Poznań University of Economics and Business in November 2013. The analyses show that academics have a high focus on professional activity. The proportion of the use of time indicates a priority to perform tasks related to teaching and scientific work, with the significant participation of organizational duties. In practice, it often comes to the reallocation of time for science activity to fulfill teaching duties, accompanied by a feeling of underestimation, especially in their teaching.
Author Magdalena Olejniczak (WE / KEiRK)
Magdalena Olejniczak,,
- Department of Education and Personnel Development
, Aldona Andrzejczak (WE / KEiRK)
Aldona Andrzejczak,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsThe use of time by academic teachers (Poznań University of Economics and Business example)
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No3
Pages118-137
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishzarządzanie czasem, wykorzystanie czasu pracy, nauczyciele akademiccy, dydaktyka, praca naukowa
Keywords in Englishtime management, use of working time, academics, university of economics, teaching, scientific work
Abstract in PolishCelem artykułu była analiza gospodarowania czasem przez nauczycieli akademickich w kontekście działalności zawodowej i pozazawodowej, a zwłaszcza równowagi pomiędzy pracą naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Artykuł wprowadza w problematykę zarządzania czasem. Część empiryczna zawiera prezentację wyników badań prowadzonych wśród pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w listopadzie 2013 roku. Z przeprowadzonych analiz wynika, że nauczyciele akademiccy wykazują wysokie nastawienie na pracę zawodową. Proporcje wykorzystania czasu wskazują na priorytetowe wykonywanie zadań z zakresu dydaktyki i nauki, przy znacznym udziale obowiązków organizacyjnych. W praktyce często dochodzi do realokacji czasu przeznaczonego na działalność naukową na wypełnianie obowiązków dydaktycznych, czemu towarzyszy również poczucie niedocenienia, szczególnie za pracę w dydaktyczną.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.3.7
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/07_Olejniczak_Andrzejczak.pdf
Languagepl polski
File
Olejniczak_Andrzejczak.pdf 924.55 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruNauczyciel akademicki w systemie kształcenia ekonomistów
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?