Audyt wewnętrzny a znaczenie etyki w jednostkach – wyniki badań

Elżbieta Szczepankiewicz

Abstract

The aim of the paper is to compare the contents of codes of ethics for internal auditors, statutory auditors and accountants. The results of a survey on the importance of ethics in business for accounting professionals are presented below. A comparison of the results of the study on the ethical behavior of the management in entities without internal audit and in those with internal audit is also shown. On the basis of the study results, an attempt was made to determine room for improvement in terms of ethical compliance in the entities planning to introduce internal audit. Three hypotheses were formulated, which were subsequently positively verified on the basis of empirical studies. The research methods used in writing the paper include: critical analysis of specialist literature and regulations, comparative analysis, survey, deduction and inference.
Author Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsInternal Audit vs. the Importance of Ethics in Business Organizations – Study Results
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No521
Pages181-193
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkodeks etyki, audytor wewnętrzny, biegły rewident, rewizja finansowa, etyka w biznesie
Keywords in Englishcodes of ethics, internal auditor, statutory auditor, ethics in business
Abstract in PolishCelem artykułu jest porównanie treści kodeksów etyki dla audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów i księgowych. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań ankietowych na temat znaczenia etyki w działalności jednostki dla osób zajmujących się rachunkowością. Przedstawiono również porównanie wyników badań na temat postawy etycznej kierownictwa w podmiotach, w których nie prowadzi się audytu wewnętrznego, oraz w podmiotach, w których audyt wewnętrzny jest prowadzony. Na podstawie uzyskanych wyników badań podjęto próbę określenia potencjału poprawy przestrzegania etyki w jednostkach planujących wprowadzenie audytu wewnętrznego. Sformułowano trzy hipotezy, które na podstawie badań empirycznych zostały pozytywnie zweryfikowane. Jako metody badawcze wykorzystano: krytyczną analizę literatury i regulacji, badania ankietowe, metodę dedukcji i wnioskowanie.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.521.18
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=46572
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?