Problem braku jednolitej definicji kryptowalut a potrzeby rachunkowości. Przykład bitcoina

Piotr Druszcz

Abstract

As a result of the evolution of money, we are currently dealing with virtual currencies, a child of technological progress and the changing habits of society. One of the most popular is bitcoin, which although was created in 2009, is not legally regulated and uniquely defined in almost any country. Regulators in this area mainly give opinions, but they differ significantly accross the world. The lack of indications in this area, especially internationally unified, creates problems for accounting, which does not know how to classify this financial engineering product. The aim of this article is to present a proposal for the definition of cryptocurrency in terms of accounting, as well as to indicate divergences in this regard in different countries. Additionally, the author would like to join the discussion on this subject. To achieve the goal, the author used the historical method and the deduction method.
Author Piotr Druszcz (UEP)
Piotr Druszcz,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThe Problem of The Lack of A Unified Definition of Cryptocurrencies vs. Terms of Accounting. Bitcoin Example
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages110-121
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwirtualna waluta, bitcoin, kryptowaluty, rachunkowość
Keywords in Englishvirtual currency, bitcoin, cryptocurrencies, accounting
Abstract in PolishW wyniku ewolucji pieniądza mamy obecnie do czynienia z walutami wirtualnymi, dzieckiem postępu technologicznego oraz zmieniających się przyzwyczajeń społeczeństwa. Jedną z najpopularniejszych jest bitcoin, który mimo że powstał już w 2009 r., nie jest uregulowany prawnie i jednoznacznie zdefiniowany niemal w żadnym kraju. Regulatorzy wydają w tym zakresie głównie opinie i stanowiska, przy czym różnią się one znacząco na świecie. Brak wytycznych w tej kwestii, w szczególności zunifikowanych na szczeblu międzynarodowym, stwarza problemy dla rachunkowości, która nie wie, jak sklasyfikować ten twór inżynierii finansowej. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji definicji kryptowalut w ujęciu rachunkowości, a także zasygnalizowanie rozbieżności w tej materii w różnych krajach. Ponadto autor chciałby włączyć się w nurt dyskusji na ten temat. Na osiągnięcie celu pozwoli wykorzystanie metody historycznej oraz metody dedukcji.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.10
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41101
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeru Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?