Środowiskowa ocena prognozowanej struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce do 2030 r

Łukasz Lelek , Joanna Kulczycka , Anna Lewandowska

Abstract

The purpose of this article is to demonstrate the possibility of using the method of LCA (Life Cycle Assessment) to assess the effectiveness and efficiency of energy policy in the area of environmental protection and other strategic actions at national, regional, and local levels. The article examines the importance of energy in LCA studies and describes the characteristics of the Polish energy sector. The analysis determined the environmental impact of electricity production in Poland under different scenarios and calculated the potential environmental impacts of changes to be introduced in the Polish energy system by 2030. For this study, data from the general database Ecoinvent were used, while specific inputs were comprised of the percentages of individual carriers in the structure of electricity production. The current and future (2015–2030) structure of energy production in Poland has been modeled on the basis of the assumptions in Polish Energy Policy until 2030. This examination allowed for assessment and verification of the actions taken with respect to the energy policy of the country, considering the necessity for the improvement of environmental quality (especially in terms of the maximum reduction of greenhouse gas emissions), encouraging the sector to become low-carbon and more competitive. Analyzing the assumptions of future programming from the document Polish energy policy helped in the assessment of the accuracy of those assumptions and to identify areas requiring urgent remedial action.
Author Łukasz Lelek - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, MNiSW [80]
Łukasz Lelek,,
-
, Joanna Kulczycka
Joanna Kulczycka,,
-
, Anna Lewandowska (WT / KTiEPP)
Anna Lewandowska,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsEnvironmental assessment of forecasted structure of electricity generation in Poland until 2030
Journal seriesPolityka Energetyczna / Energy Policy Journal, ISSN 1429-6675, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol17
No3
Pages281-293
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishLCA, polityka energetyczna, energetyka, energia elektryczna, ocena środowiskowa
Keywords in EnglishLCA, Energy policy, energy electricity, environmental assessment
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania metody LCA (Life Cycle Assessment) do oceny skuteczności i efektywności realizacji polityki energetycznej w obszarze ochrony środowiska i innych działań strategicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. W artykule omówiono znaczenie energii w badaniach LCA oraz dokonano charakterystyki polskiego sektora energetycznego. Analiza polegała na określeniu oddziaływania na środowisko produkcji energii elektrycznej w Polsce zgodnie z różnymi scenariuszami (scenariusz bazowy struktura na rok 2012) oraz obliczeniu potencjalnego efektu ekologicznego dla zmian planowanych do wprowadzenia w polskim systemie energetycznym do 2030 roku. Do tych badań wykorzystano dane ogólne pochodzące z bazy danych Ecoinvent oraz udziały procentowe poszczególnych nośników w strukturze produkcji energii elektrycznej. Aktualna oraz przyszła (2015–2030) struktura wytwarzania energii w Polsce została zamodelowana na podstawie danych statystycznych i założeń Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Wykonane analizy pozwoliły na ocenę i weryfikację działań podjętych w polityce energetycznej kraju, a uznanych za niezbędne dla poprawy jakości środowiska (zwłaszcza w zakresie maksymalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych), dzięki którym sektor ma stać się niskoemisyjny i bardziej konkurencyjny. Analiza bazująca na przyszłych założeniach programowych polskiej polityki energetycznej pozwoliła ocenić ich słuszność oraz wskazać obszary wymagające podjęcia szybkich działań naprawczych.
URL https://epj.min-pan.krakow.pl/Environmental-assessment-of-forecasted-structure-of-electricity-ngeneration-in-Poland,96036,0,2.html
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-05-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?