Wybrane problemy definicji stabilności cen w odniesieniu do strefy euro

Paweł Błaszczyk

Abstract

The price stability is the widespread goal of monetary policy. But it doesn’t mean that it is definitely good for society and economy. In the fact there are also negative consequences, especially for the monetary union like EMU. Their importance depends on correctness of definition of price stability for the practical purposes. The main aim of this article is presentation of the definition of ECB definition of price stability and their threats for member’s countries. First of all four pheno-menons are pointed out: threats of deflation, downward rigidities of nominal wages, zero bound of nominal interest rates and inflational/deflational differentials in the euro area. To realize this aim, procedure of definition of price stability is proposed in the first part of article. It allow to understand essence of price stability in the transparent way. In the second part potential threats of price stability are indicated. In the third and last part definition and their threats of euro area price stability are presented. Especially the importance of inflation differentials are emphasized.
Author Paweł Błaszczyk (WE / KPGiS)
Paweł Błaszczyk,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsSelected Issues of Definition the Price Stability in the Context of Euro Area
Pages13-24
Publication size in sheets0.55
Book Polcyn Jan, Mierzejewski Donat (eds.): Gospodarka w warunkach integracji europejskiej, Czwartki u Ekonomistów, vol. 2, 2014, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Pile, ISBN 978-83-62617-46-3, [978-83-62617-33-3], 206 p.
Keywords in Polish polityka pieniężna, strefa euro, stabilność cen
Keywords in Englishdeflation, euro area, monetary policy, monetary union, price stability
Abstract in PolishStabilność cen jest powszechnym celem polityki pieniężnej. Nie oznacza to jednak, że jest ona jednoznacznie korzystna dla społeczeństwa i gospodarki. W rzeczywistości mamy do czynienia również z negatywnymi konsekwencjami, w szczególności w od-niesieniu do unii monetarnej, której przykładem jest europejska unia gospodarcza i walutowa (UGW). Ich znaczenie zależy od poprawności definicji stabilności cen dla celów praktycznego wykorzystania.Głównym celem artykułu jest przedstawienie definicji stabilności cen Europej-skiego Banku Centralnego (EBC) oraz wskazanie zagrożeń z niej wynikających dla gospodarek krajów członkowskich strefy euro. Przede wszystkim wskazano na zja-wiska: zagrożeń deflacyjnych, sztywności płac nominalnych w dół, zerowej granicy nominalnych stóp procentowych oraz różnic inflacyjnych/deflacyjnych w strefie euro. Dla realizacji celu opracowania w pierwszej części zaproponowano procedurę definicji stabilności cen. Pozwala ona na zrozumienie w przejrzysty sposób istoty stabilności cen. W drugiej części wskazane zostały potencjalne zagrożenia tego zjawiska. W trzeciej i ostatniej części zaprezentowana została definicja stabilności cen w strefie euro oraz zagrożenia z niej wynikające. W szczególności podkreślone zostało znaczenie różnic inflacyjnych
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 23-12-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?