Wyrównywanie wydatków gmin - zasadność, przedmiot, zakres i źródła finansowania

Sławomira Kańduła

Abstract

The article aims to characterize the selected elements of a financial equalisation mechanism in the context of reducing the differences in expenditure (expenditure needs) of municipalities. The article is a study of the literature on the topic: the rationale of establishing such a mechanism, the subject of equalization expenditures, methods for determining the scope and the expected results of this compensation, as well as sources of financing. The article takes into account the specificity of the municipalities, but the conclusions drawn in it can also be applied to other units of local government. The conclusions are as follows. Reducing expenditure needs of municipalities is more difficult than reducing their income capabilities. Arguments of its followers refer to the principle of horizontal equity and efficiency of the functioning of municipalities. Their opponents do not see the advisability of such a state intervention and emphasize the technical difficulty of measuring expenditure needs. Politicians must decide on: the subject and scope of the compensation and equalization transfers funding sources. Reducing effects are different depending on the source of funding compensatory transfers. It is advisable to finance these transfers from the state budget.
Author Sławomira Kańduła (WE / KFP)
Sławomira Kańduła,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsReducing of Municipalities Expenditures - the Justification, Subject, Scope and Sources of Financing
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No404
Pages137-157
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishróżnice fiskalne między gminami, mechanizm wyrównania finansowego, potrzeby wydatkowe gmin
Keywords in English fiscal disparties among municipalities, fiscal equalisation mechanism, expenditure needs of municipalities
Abstract in PolishCelem artykułu jest charakterystyka wybranych elementów modelu mechanizmu wyrównania finansowego w kontekście wyrównywania różnic w wydatkach (potrzebach wydatkowych) gmin. Artykuł jest studium literaturowym na temat zasadności ustanawiania takiego mechanizmu, przedmiotu wyrównywania wydatków, sposobów wyznaczenia zakresu oraz spodziewanych efektów tego wyrównania, w tym w zależności od źródeł finansowania transferów. Wykorzystano w nim krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu. Artykuł uwzględnia specyfikę gmin, ale w dużym stopniu wnioski w nim sformułowane można odnieść także do innych jednostek samorządu terytorialnego. Z literatury wypływają następujące konstatacje. Wyrównywanie wydatków (potrzeb wydatkowych) gmin jest trudniejsze, niż wyrównywanie ich dochodów (zdolności dochodowej). Argumenty jego zwolenników odwołują się do zasady sprawiedliwości poziomej i efektywności funkcjonowania gmin. Ich przeciwnicy nie widzą celowości takiej interwencji państwa i podkreślają techniczne trudności pomiaru potrzeb wydatkowych. Wyboru politycznego wymagają przedmiot i zakres wyrównania oraz źródła finansowania transferów wyrównawczych. W zależności od źródła finansowania transferów wyrównawczych odmienne są efekty wyrównania. Wskazane jest finansowanie transferów wyrównujących wydatki (potrzeby wydatkowe) gmin z dochodów budżetu państwa. Rozważania poczynione w artykule włączają się w nurt prowadzonej w ostatnich latach dyskusji nad postulatem wyrównywania wydatków (potrzeb wydatkowych) gmin, mogąc stanowić punkt wyjścia do oceny obowiązującego w Polsce mechanizmu wyrównawczego i dyskusji nad kierunkami jego zmian.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.404.10
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=31054&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-14)
Additional fields
Tytuł numeruFinanse samorządu terytorialnego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?