Projekty hybrydowe u progu perspektywy finansowej 2014-2020

Bartosz Edwarczyk

Abstract

The purpose of this article is to present, on the one hand, the synthetic issues arising from the implementation of projects in the public-private partnership (PPP) formula in conjunction with financing from the European Union in Poland, and, on the other hand, the state policy regarding the development and evaluation of projects of hybrid structure in the new financial perspective for 2014-2020. The importantce of achieving added value resulting from the implementation of an investment in the public-private partnership model is stressed, in particular in a situation of a constant deficit of resources and the rising expectations of stakeholders. Special attention is paid to the prevailing economic downturn being a result of the crisis and the increasing indebtedness of the public sector in the context of the possibility of obtaining funds from the EU budget for the period 2014-2020. The legal and organisational space lying at the basis of the PPP is also being examined in the context of the European Union regulation and national solutions. Another section of the article is devoted to a general analysis of hybrid projects that had been conducted in Poland until the end of 2013. An attempt was made to present in a concise manner the main and most significant provisions adopted in response to the outlined state policy in the area of promoting projects in the system of cooperation between sectors (public and private), connecting the present cooperation with additional funding in order to leverage investments. An attempt is also made to examine and evaluate possible future government actions undertaken to advance public-private partnerships, including hybrid projects.
Author Bartosz Edwarczyk (UEP)
Bartosz Edwarczyk,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsHybrid projects at the threshold of financial perspective 2014-2020
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2014
Vol76
No3
Pages211-237
Publication size in sheets1.3
Keywords in Polish partnerstwo publiczno-prywatne; projekt hybrydowy; perspektywa finansowa
Abstract in PolishCelem artykułu jest syntetyczne ukazanie zarówno problematyki związanej z realizacją przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w powiązaniu z finansowaniem ze środków Unii Europejskiej w Polsce, jak również przedstawienie polityki państwa w zakresie rozwoju i ewaluacji projektów o strukturze hybrydowej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Autor podkreśla istotne znaczenie wartości dodanej wynikającej ze wdrożenia inwestycji w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego przy nieustannym deficycie posiadanych zasobów i narastających oczekiwaniach interesariuszy. W szczególności w artykule zwrócono uwagę na panującą dekoniunkturę gospodarczą, będącą efektem kryzysu oraz narastające zadłużenie sektora publicznego w kontekście możliwości pozyskiwania środków z budżetu UE w latach 2014-2020. Jednocześnie zaprezentowano przestrzeń prawno-organizacyjną dla PPP w zakresie uregulowań Unii Europejskiej i rozwiązań krajowych. W ramach artykułu przeprowadzono również ogólną analizę zidentyfikowanych projektów hybrydowych w Polsce do końca 2013 r. W rozważaniach autor usiłował skoncentrować najistotniejsze, a zarazem ważne postanowienia wynikającej z planowanej i kreowanej na podstawie założeń polityki rządu w upowszechnianiu przedsięwzięć w układzie współpracy sektorów (publicznego i prywatnego), oraz łączenia przedmiotowej kooperacji z dodatkowymi źródłami finansowania w celu lewarowania inwestycji. Artykuł jest też próbą poszukania odpowiedzi dotyczących możliwości podjęcie w przyszłości działań w celu popularyzacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym projektów hybrydowych.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2014.76.3.15
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1802
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 7.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?