Political rents of European farmers in different agrarian structures of the UE: input-output analysis for selected EU-27 countries

Bazyli Czyżewski , Anna Matuszczak , Michał Borychowski

Abstract

It is generally believed that agricultural interventionism under the European Union’s Common Agricultural Policy represents the payment of political rents to farmers. The authors attempt to show that the concept of political rent known as the rent-seeking theory is not valid for agricultural policy. It is not justified to identify the whole of the subsidies paid to agriculture in the EU as a “political rent”, since political rents cannot be taken to include payments for the supply of public goods or those transfers which compensate for market imperfections. A methodology is proposed for valuing these items, filling a gap existing in the literature on political economy. The authors perform comparative analyses with the aim of calculating the “pure political rent”, based on input-output matrices for representative farms according to the EUFADN typology and on a decomposition of the Hicks-Moorsteen TFP index for the period 2007–2012 and all EU-27 countries. The research hypothesis is proposed that the size of the subsidies retained in agriculture is a function of the political cycle, but also of market imperfections.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Michał Borychowski (WE / KMiGŻ)
Michał Borychowski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsRenty polityczne w gospodarstwach rolnych o zróżnicowanej strukturze agrarnej: analiza w układzie macierzy input-output dla wybranych krajów UE
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol44
No2
Pages305-318
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrenty polityczne, rolnictwo, analiza input-output, rent-seeking, WPR
Keywords in Englishpolitical rents, agriculture, input-output analysis, rent-seeking, CAP
Abstract in PolishPowszechnie uważa się, że subsydiowanie rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej UE jest wypłacaniem rent politycznych dla rolników. Autorzy podjęli próbę pokazania, że uznawanie całej sumy subsydiów dla rolnictwa w UE za „rentę polityczną” jest niesłuszne z punktu widzenia definicji renty politycznej sformułowanej w teorii wyboru publicznego. Za rentę polityczną nie można uznać bowiem opłaty za dostarczanie dóbr publicznych oraz transferów kompensujących inne zawodności rynku (np. asymetrię informacji). Zaproponowano metodologię wyceny tych działań w celu oszacowania tzw. czystej renty politycznej, bazując na macierzach input-output dla gospodarstw reprezentatywnych wg FADN i rachunkach zmiany produktywności całkowitej. Autorzy sformułowali hipotezę badawczą, że wielkość subsydiów jest nie tylko funkcją lobbingu politycznego, ale także (jeśli nie przede wszystkim) funkcją zawodności rynku dotyczących dóbr publicznych i asymetrii informacji. Przeprowadzone badania pokazały, że udział czystej renty politycznej w rachunku wyników gospodarstw rolnych zależy od typu struktury agrarnej. Co ciekawe jednak, mechanizm rent-seeking, mimo globalnego układu cen rolnych, różni się znacząco w zależności od struktury agrarnej.
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00303
URL http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/64
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?