System oceny stopni niesamodzielności a realizacja celów reformy opieki długoterminowej. Przykład Czech

Paweł Łuczak

Abstract

The Czech Repub­lic is the notable excep­tion in Cen­tral and East­ern Europe, being the only coun­try in the region to imple­ment com­pre­hen­sive Long-Term Care reform. The aim of this arti­cle is to crit­i­cally eval­u­ate the out­come of this reform con­cern­ing devel­op­ments of com­mu­nity care ser­vices. Also, the arti­cle describes the sys­tem of depen­dency level and argues that such sys­tem is not a panacea for prob­lems with imple­men­ta­tion of Long-Term Care reform. The empir­i­cal analy­sis is mainly based on Czech sources.
Author Paweł Łuczak (WE / KPiPS)
Paweł Łuczak,,
- Department of Labour and Social Policy
Journal seriesPolityka Społeczna, ISSN 0137-4729, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol21T
NoNumer tematyczny 2
Pages30-34
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishopieka dłu­goter­mi­nowa, niesamodziel­ność, Czechy
Keywords in Englishlong-term care, depen­dency lev­els, Czech Republic
Abstract in PolishRepub­lika Czeska jest pier­wszym państ­wem w Europie Środkowo-Wschodniej, które wprowadz­iło kom­plek­sową zmi­anę w zakre­sie usług społecznych, mają­cych wspierać osoby niesamodzielne. Celem artykułu jest kry­ty­czna anal­iza zmian i efek­tów czeskiej reformy, głównie z punktu widzenia jej niezre­al­i­zowanych zamierzeń, jakim był rozwój sek­tora usług opieki środowiskowej. W artykule stwierd­zono, że opra­cow­anie spójnego sys­temu oceny niesamodziel­ności to warunek konieczny, ale niewystar­cza­jący real­iza­cji założonych wcześniej celów w zakre­sie poli­tyki społecznej wzglę­dem niesamodziel­ności. Artykuł opiera się przede wszys­tkim na pod­sumowa­niu badań czes­kich autorów oraz anal­izie danych pochodzą­cych z czeskiej statystyki publicznej.
URL https://www.ipiss.com.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=2825
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruNiesamodziel­ność – nowe ryzyko socjalne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?