Predykcja wahań cyklicznych zmiennych ekonomicznych jako wyzwanie współczesnej ekonomii

Piotr Lis

Abstract

Th e aim of this paper is to identify the mechanisms of cyclical fl uctuations in economic variables from the perspective of contemporary economics and evaluate their predictive capabilities. Th e paper has stressed the substantial research achievements of contemporary mainstream economics in terms of cyclical fl uctuations in economic variables. Th e stochastic conception of fl uctuations should be the dominant recognition in contemporary mainstream economics. Aft er the supply or demand shock, an economy returns to equilibrium – usually in an expiring way until it is interrupted by another shock. Continuous shocks make it impossible to achieve a steady state in an economy. Possibilities to identify the moment of the supply or demand shock are really limited; however the mechanism of cyclical fl uctuations in economic variables is well recognized.
Author Piotr Lis (WE / KPGiS)
Piotr Lis,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsA Prediction of Cyclical Fluctuations In Economic Variables as A Challenge for Contemporary Economics
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No11
Pages146-158
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishwahania cykliczne, cykle koniunkturalne, kryzys, ekspansja
Keywords in Englishcyclical fluctuations, business cycle, crisis, expansion
Abstract in Polish Celem pracy jest identyfi kacja mechanizmów występowania wahań cyklicznych zmiennych ekonomicznych w głównych nurtach współczesnej ekonomii oraz ocena ich możliwości predykcyjnych w zakresie występowania kryzysów gospodarczych. W opracowaniu podkreślono bardzo duży dorobek badawczy współczesnej ekonomii głównego nurtu w zakresie cykliczności zmiennych ekonomicznych. Na podstawie przeglądu literatury uznano, że stochastyczny sposób analizy wahań cyklicznych zmiennych ekonomicznych powinien być dominującym ujęciem we współczesnej ekonomii głównego nurtu. Po zaistniałym szoku gospodarka powraca do równowagi najczęściej w sposób wygasający, aż nie zostanie zakłócona przez kolejny szok. Tym samym nieustannie występujące szoki w gospodarce uniemożliwiają osiągnięcie stanu równowagi stacjonarnej. Możliwości predykcyjne modeli ekonomicznych w zakresie identyfi kacji momentu szoku uznaje się za stosunkowo skromne, niemniej jednak mechanizm cykliczności zmiennych ekonomicznych ocenia się jako dobrze rozpoznany.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.11.10
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/10_lis.pdf
Languagepl polski
File
10_lis.pdf 146.41 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMyślenie prewidystyczne w naukach społecznych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?