European Union Funds as a Tool for Creating New Functions of Rural Areas, as Illustrated by the Example of RDP

Hanna Pondel

Abstract

The processes occurring in Polish rural areas undeniably reflect the evolution of the concept of their functioning. However, their performance of modern functions depends on the solid support of the activities undertaken both on the local and the regional level. The aim of this study is to analyze and evaluate the opportunities for subsidizing Polish rural areas’ activities other than agricultural production, as well the scale of the funds earmarked for these aims. Two EU programmes were analysed: The Rural Development Programme 2007–2013 and The Rural Development Programme 2014–2020. The comparative analysis of the programmes was conducted from the perspective of macroeconomics i.e. on a national scale. The subsequent programming periods indicate the limited extent of the changes occurring in the structure of the ways in which subsidies are used. What seems to be clear is the lack of a modern view on the functioning of rural areas and the directions for their development. The evaluated programme is dedicated to rural areas, but it focuses mainly on agriculture, whereas The Rural Development Programme does not include the problem of public goods and the benefits related to them.
Author Hanna Pondel (WE / KMiBR)
Hanna Pondel,,
- KMiBR
Other language title versionsFundusze Unii Europejskiej jako instrument kreowania nowych funkcji obszarów wiejskich – na przykładzie PROW
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol44
No2
Pages435-443
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfunkcje obszarów wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, fundusze UE
Keywords in Englishfunctions of rural areas, The Rural Development Programme, EU funds
Abstract in PolishProcesy zachodzące na polskiej wsi są niewątpliwie przejawem ewolucji koncepcji funkcjonowania tych obszarów, jednak wypełnianie przez nie nowoczesnych funkcji zależy od solidnego wsparcia działań na szczeblu lokalnym i regionalnym. Celem opracowania jest analiza i ocena możliwości dofinansowania działań w ramach realizacji przez polską wieś funkcji innych niż produkcja rolna oraz skali środków przeznaczanych na te zadania. Przedmiotem analizy są dwa programy unijne: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Analiza porównawcza programów została przeprowadzona w ujęciu makroekonomicznym, tj. w skali kraju. Kolejne okresy programowania pokazują, jak niewielkie są zmiany w strukturze wydatkowania środków. Wyraźny wydaje się brak nowoczesnego spojrzenia na funkcjonowanie i kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Poddany ocenie program dedykowany jest obszarom wiejskim, ale koncentruje się przede wszystkim na rolnictwie. Tymczasem pominięty jest w PROW na przykład problem dóbr publicznych i związanych z nimi korzyści.
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00307
URL http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/78
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-10-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?