Podstawowe cechy rynku zbóż w Polsce przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej (1995-2012)

Andrzej Czyżewski , Dariusz Czakowski

Abstract

This article attempts to assess interdependence between the evolution of the price level, the volume and value of production and the amount of costs and revenues in the grain market in Poland. Changes in efficiency have been expressed by the coefficients cost-effectiveness, productivity, and efficiency of grain production in Poland. The range covered a long period of time, i.e. 18 years. The survey was conducted from the perspective of the two sub-periods. First, the pre-accession took over the years 1995–2003, the second concluded in the years 2004–2012. This made it possible to give comparative considerations. For the whole period, and separately for the two sub-periods was performed correlation analysis, which indicated the most important associations between the variables occurring in the grain market.
Autor Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
, Dariusz Czakowski - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Dariusz Czakowski
-
Inne wersje tytułuBasic Features of the Cereals Market in Poland Before and After Accession to the European Union (1995–2012)
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Zachodniopomorski, ISSN 0552-4245, (B 12 pkt)
Rok wydania2014
Nr3, Cz. 2
Paginacja69-79
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimceny surowców rolnych, rynek zbóż, integracja europejska
Słowa kluczowe w języku angielskimprices of agricultural commodities, cereals market, European integration
Streszczenie w języku polskimW artykule podjęto próbę oceny współzależności pomiędzy kształtowaniem się poziomu cen, wielkości i wartości produkcji oraz wysokości kosztów i dochodów rolniczych na rynku zbóż w Polsce. Zmiany relacji efektywnościowych zostały wyrażone poprzez współczynniki kosztochłonności, produktywności oraz efektywności produkcji zbóż w Polsce. Zakres czasowy obejmował długi okres, czyli 18 lat. Badanie prowadzono z perspektywy dwóch podokresów. Pierwszy, przedakcesyjny objął lata 1995–2003, drugi zawarł się w latach 2004–2012. Pozwoliło to nadać rozważaniom charakter porównawczy. Dla całego okresu oraz osobno dla dwóch podokresów przeprowadzono analizę korelacji, która wskazała najistotniejsze związki występujące pomiędzy badanymi zmiennymi na rynku zbóż.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 12.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?