Podstawowe cechy rynku zbóż w Polsce przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej (1995-2012)

Andrzej Czyżewski , Dariusz Czakowski

Abstract

This article attempts to assess interdependence between the evolution of the price level, the volume and value of production and the amount of costs and revenues in the grain market in Poland. Changes in efficiency have been expressed by the coefficients cost-effectiveness, productivity, and efficiency of grain production in Poland. The range covered a long period of time, i.e. 18 years. The survey was conducted from the perspective of the two sub-periods. First, the pre-accession took over the years 1995–2003, the second concluded in the years 2004–2012. This made it possible to give comparative considerations. For the whole period, and separately for the two sub-periods was performed correlation analysis, which indicated the most important associations between the variables occurring in the grain market.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Dariusz Czakowski - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Dariusz Czakowski,,
-
Other language title versionsBasic Features of the Cereals Market in Poland Before and After Accession to the European Union (1995–2012)
Journal seriesPrzegląd Zachodniopomorski, ISSN 0552-4245, (B 12 pkt)
Issue year2014
No3, Cz. 2
Pages69-79
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishceny surowców rolnych, rynek zbóż, integracja europejska
Keywords in Englishprices of agricultural commodities, cereals market, European integration
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę oceny współzależności pomiędzy kształtowaniem się poziomu cen, wielkości i wartości produkcji oraz wysokości kosztów i dochodów rolniczych na rynku zbóż w Polsce. Zmiany relacji efektywnościowych zostały wyrażone poprzez współczynniki kosztochłonności, produktywności oraz efektywności produkcji zbóż w Polsce. Zakres czasowy obejmował długi okres, czyli 18 lat. Badanie prowadzono z perspektywy dwóch podokresów. Pierwszy, przedakcesyjny objął lata 1995–2003, drugi zawarł się w latach 2004–2012. Pozwoliło to nadać rozważaniom charakter porównawczy. Dla całego okresu oraz osobno dla dwóch podokresów przeprowadzono analizę korelacji, która wskazała najistotniejsze związki występujące pomiędzy badanymi zmiennymi na rynku zbóż.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?