Doświadczanie przemocy w szkole a jakość życia dzieci w Wielkopolsce

Krzysztof Szwarc

Abstract

The article presents the results of a research on the life satisfaction, conducted in 2014, among randomly selected children aged 8, 10 and 12, attending primary schools in Wielkopolskie voivodship. The aim of this research is to compare the subjective assessment of the life quality of children experiencing and not experiencing peer violence. Division of the participants was conducted due to the type of experienced violence — physical (beating) and emotional (rejection). Psychometric scales such as OLS (Overall Life Satisfaction), SLSS (Student Life Satisfaction Scale) and BMSLSS (Brief Multidimensional Student Life Satisfaction Scale) were used to evaluate the quality of the examined children life. The mean values of the above-mentioned indicators for children experiencing and not experiencing violence according to age were compared. The Student’s t-test was used to evaluate the significance of differences. Moreover, the state of certain goods possession in both groups of participants was confronted as well as the level of satisfaction with some aspects of life quality was compared. The research has shown that life satisfaction of beaten and discarded children decreases with age faster than other children. One of the factors impacting such results is the worse financial situation of children experiencing violence. Another factor is appearance, but it becomes more important in older age groups.
Author Krzysztof Szwarc (WE / KPiPS)
Krzysztof Szwarc,,
- Department of Labour and Social Policy
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, (B 12 pkt)
Issue year2017
No7
Pages61-77
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishdzieci, satysfakcja z życia, przemoc relacyjna, przemoc fizyczna
Keywords in Englishchildren, life satisfaction, emotional violence, physical violence
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badania satysfakcji z życia przeprowadzonego w 2014 r. wśród losowo wybranych dzieci w wieku 8, 10 i 12 lat uczęszczających do szkół podstawowych w województwie wielkopolskim. Celem badania było porównanie subiektywnej oceny jakości życia dzieci doświadczających i niedoświadczających przemocy ze strony rówieśników. Dokonano podziału uczestników badania ze względu na rodzaj doświadczanej przemocy — fizycznej (bicie) i relacyjnej (odtrącanie). Do oceny jakości życia wykorzystano skale psychometryczne: OLS (Overall Life Satisfaction), SLSS (Student Life Satisfaction Scale) i BMSLSS (Brief Multidimensional Student Life Satisfaction Scale). Porównano średnie wartości wymienionych wskaźników dla dzieci doświadczających i niedoświadczających przemocy według wieku. Do oceny statystycznej istotności różnic zastosowano test t-Studenta. Ponadto skonfrontowano stan posiadania niektórych dóbr w obu grupach uczestników badania oraz porównano poziom zadowolenia z niektórych elementów składających się na jakość życia. Badanie wykazało, że satysfakcja z życia dzieci bitych i odtrącanych maleje wraz z wiekiem szybciej niż w przypadku pozostałych dzieci. Jednym z czynników wpływających na to jest gorsza sytuacja materialna dzieci doświadczających przemocy. Kolejny czynnik to własny wygląd, przy czym nabiera on znaczenia w starszych grupach wieku.
URL https://stat.gov.pl/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/archiwum/wiadomosci-statystyczne-nr-72017-674,7,30.html
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 15-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?