Parametryzacja funkcji personalnej jako narzędzie zarządzania ryzykiem kadrowym

Marcin Gołembski

Abstract

Purpose - Article aims to identify the place and role of practices related to the parameterization of HR processes in personal risk management process in modern enterprises. Design/methodology/approach - Empirical studies were conducted using the method of deduction. The study was conducted on a sample of 70 intentionally selected private companies. Findings - The studies have responded to the question what is the reality in the applying the parameterization of the personnel function in the studied companies. In addition, the effect of this study was to know the opinion of the respondents in relation to the impact of measurement of HR processes, risk management personnel. Originality/value - The article indicates the importance and value of the HR function parameter in the process of human resources management.
Author Marcin Gołembski (WZ / KZAZP)
Marcin Gołembski,,
- KZAZP
Other language title versionsThe Parameterization of the Personal Function as the Tool of the HR Risk Management
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No74 t. 1
Pages523-532
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishFunkcja personalna, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Keywords in EnglishPersonal function, Risk management, Human Resources Management (HRM)
Abstract in PolishCel - Artykuł ma na celu wskazanie miejsca i roli praktyk związanych z parametryzacją procesów kadrowych w procesie zarządzania ryzykiem personalnym we współczesnych przedsiębiorstwach. Metodologia badania - Badania empiryczne prowadzone były przy wykorzystaniu metody dedukcji. Badania przeprowadzono na próbie 70 celowo dobranych przedsiębiorstw prywatnych. Wiodącym narzędziem badawczym był formularz ankiety, natomiast narzędziem uzupełniającym były wywiady bezpośrednie. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano odpowiedź na pytanie, jaki jest stan faktyczny w zakresie stosowania parametryzacji funkcji personalnej w badanych przedsiębiorstwach. Ponadto, efektem przeprowadzonych badań było poznanie opinii respondentów w odniesieniu do wpływu prowadzenia pomiarów procesów kadrowych na zarządzanie ryzykiem personalnym. Oryginalność/wartość - W artykule wskazano na istotne znaczenie i wartość parametryzacji funkcji personalnej w procesie zarządzania ryzykiem kadrowym.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.74/1-45
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-523.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?