Bliskość geograficzna jako czynnik wzrostu gospodarczego w podregionach wielkich miast polskich

Wanda Gaczek

Abstract

The article explains the impact of the geographical proximity of enterprises with regard to their functional structure and the influence of the saturation of the gross value of fixed assets and investment in the spatial differentiation of economic growth. It illustrates that geographical proximity provides the possibility of using the traditional benefits of agglomeration and facilitates the flow of knowledge and implementation of innovation. The verification of the six hypotheses was carried out on the basis of a correlation and regression analysis. The main conclusions of the analysis confirm that geographical proximity weighted saturation of selected factors in relation to the number of inhabitants is always a significant factor in creation of the added value of the big city. Big cities in sub-regions maintain a clear and growing competitive advantage over peripheral areas of the country.
Author Wanda Gaczek (WZ / KEPiŚ)
Wanda Gaczek,,
- Department of Spatial and Environmental Economics
Other language title versionsGeographical Proximity as a Factor of Growth in Sub-Regions of Big Cities in Poland
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No8
Pages7-29
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish bliskość geografi czna podmiotów gospodarczych, wielkie miasta, podregiony, wzrost gospodarczy
Keywords in English geographical proximity of enterprises, big cities, sub-regions, economic growth
Abstract in PolishW artykule wyjaśnia się wpływ bliskości geograficznej podmiotów gospodarczych wraz z uwzględnieniem ich struktury funkcjonalnej oraz wpływ nasycenia wartością brutto środków trwałych i nakładów inwestycyjnych na przestrzenne zróżnicowanie wzrostu gospodarczego. Wyjaśniono, że bliskość geograficzna zapewnia możliwości wykorzystywania tradycyjnych korzyści aglomeracji oraz ułatwia przepływy wiedzy i wdrażanie innowacji. Postawiono sześć hipotez. Ich weryfikacja została przeprowadzona na podstawie analizy korelacji i analizy regresji. Najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy potwierdzają, że bliskość geograficzna ważona nasyceniem wybranych czynników w stosunku do liczby mieszkańców stale pozostaje istotnym czynnikiem tworzenia wartości dodanej wielkiego miasta. Podregiony wielkich miast utrzymują wyraźną i rosnącą przewagę konkurencyjną nad obszarami peryferyjnymi kraju.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/01_gaczek.pdf
Languagepl polski
File
01_gaczek.pdf 249.83 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?