Strategiczne aspekty dynamicznych zdolności replikacji i imitacji wiedzy

Kazimierz Krzakiewicz , Szymon Cyfert

Abstract

Innovation and knowledge and creation as a key asset of the organization are favored by both appropriate system solutions and attitude of the management. Although the basis of knowledge, considered in terms of resources, is the experience and qualifications of organization members, organizations strive to secure adequate material and social infrastructure as well as to build the right resource allocation structure to transform knowledge into competences. The way competences and knowledge are configured and allocated within the organization, determines the level of its competitiveness and affects its success. The knowledge importance stems from the main article assumption that in today's economy, the source of competitive advantages is not so much the advantageous market position as the knowledge and how to allocate it so it is difficult to replicate. It is in the aspect of allocation that integrates both the entrepreneurial and strategic dimension of activities in the organization, that dynamic abilities become particularly important. The aim of this paper is to indicate the importance of dynamic capabilities in the processes of knowledge replication and imitation. The starting point of the discussion was outlining the essence of the phenomenon of knowledge creation, which allowed to characterize the specificity of replication and imitation of knowledge, discuss the importance of economic rents from the perspective of know-how markets and show the role of dynamic capabilities in the knowledge management process.
Author Kazimierz Krzakiewicz (WZ / KTOiZ)
Kazimierz Krzakiewicz,,
- Department of Organisation and Management Theory
, Szymon Cyfert (WZ / KTOiZ)
Szymon Cyfert,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsStrategic Aspects of Dynamic Replication and Imitation Capabilities
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2018
No3
Pages5-12
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZasoby niematerialne, Wiedza w organizacji, Kompetencje, Zarządzanie wiedzą
Keywords in EnglishIntangible assets, Knowledge in organization, Competences, Knowledge management
Abstract in PolishGenerowaniu innowacji i tworzeniu wiedzy jako kluczowego aktywa organizacji sprzyjają zarówno odpowiednie rozwiązania systemowe, jak i odpowiednie nastawienie kadry kierowniczej. Jakkolwiek podstawą wiedzy, rozważanej w kategoriach zasobów, jest doświadczenie i kwalifikacje członków organizacji, organizacje dążą do zabezpieczenia odpowiedniej materialnej i socjalnej infrastruktury, a także do zbudowania właściwej struktury alokacji zasobów dla przekształcenia wiedzy w kompetencje. To, w jaki sposób kompetencje i wiedza są konfigurowane i alokowane we wnętrzu organizacji, w dużym stopniu determinuje poziom jej konkurencyjności i wpływa na jej powodzenie. Znaczenie wiedzy wynika z założenia przyjętego w artykule, że we współczesnej gospodarce źródłem przewag konkurencyjnych jest nie tyle korzystna pozycja rynkowa, ile trudna do replikacji wiedza i sposób jej alokacji. I właśnie w aspekcie alokacji, integrującej zarówno przedsiębiorczy, jak i strategiczny wymiar działań w organizacji, szczególnie ważne stają się dynamiczne zdolności. Celem opracowania jest wskazanie na znaczenie dynamicznych zdolności w procesach replikacji i imitacji wiedzy. Punktem wyjścia do rozważań przyjęto zarysowanie istoty zjawiska tworzenia wiedzy, co pozwoliło w dalszej części na scharakteryzowanie specyfiki procesów replikacji i imitacji wiedzy, omówienie znaczenia ekonomicznych rent z perspektywy rynków know-how oraz na pokazanie roli dynamicznych zdolności w procesie zarządzania wiedzą.
URL https://przegladorganizacji.pl/artykul/2018/10.33141po.2018.03.01
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?