Rola polityki pieniężnej w stabilizowaniu gospodarki polskiej w latach 2000-2014

Ryszard Barczyk

Abstract

The aim of the article is a theoretical and empirical analysis of the significance of instruments of the monetary policy which is currently one of the main methods to achieve short and medium-term macroeconomic equilibrium. The theoretical considerations concern the aims and mechanism of the stabilizing effect exerted by instruments of the central bank in market economies. The empirical analysis is focused on the impact of the NBP's interest rates and money supply aggregates on the stabilization of both the real sphere (changes in economic activity, situation on the labour market) and the nominal sphere (inflation processes) in Poland's economy in the period from quarter I 2000 to quarter IV 2014.
Autor Ryszard Barczyk (WT / KKG)
Ryszard Barczyk
- Katedra Koniunktury Gospodarczej
Inne wersje tytułuThe Role of Monetary Policy in the Stabilization of the Polish Economy in the Years 2000-2014
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr401
Paginacja36-47
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimStabilizacja gospodarcza, Bezrobocie, Inflacja
Słowa kluczowe w języku angielskimEconomic stabilization, Unemployment, Inflation
Streszczenie w języku polskimJednym z głównych zadań realizowanych przez politykę gospodarczą jest dążenie do stabilizacji makroekonomicznej. Działania te mogą być prowadzone za pomocą narzędzi pieniężnych lub/i fiskalnych. Celem opracowania jest teoretyczna i empiryczna ocena znaczenia narzędzi polityki pieniężnej, która współcześnie jest jednym z głównych sposobów osiągania krótko- i średniookresowej równowagi makroekonomicznej. Rozważania teoretyczne dotyczą celów i mechanizmu stabilizacyjnego oddziaływania instrumentów banku centralnego w gospodarkach rynkowych. Analiza empiryczna jest skoncentrowana na ukazaniu charakteru wpływu stóp procentowych NBP oraz podażowych agregatów pieniężnych na stabilizację nie tylko sfery realnej (zmiany aktywności gospodarczej, sytuacja na rynku pracy), ale i sfery nominalnej (procesy inflacji) w gospodarce polskiej w okresie od I kw. 2000 do IV kw. 2014.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.401.03
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruEkonomia
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?