Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej na zróżnicowanie dochodów gmin w Polsce

Monika Banaszewska

Abstract

The aim of this article is to investigate the effect of equalizing part of the general subsidy on municipalities' income dispersion in Poland. The research period covers the years 2007-2014. The article discusses the construction of the equalizing subsidy. It also presents its share in own revenues and toal revenues of all municipalities and municipalities - beneficiaries. The empirical analysis of distributions of revenues per capita uses the following measures of diversification and concentration: coefficient of variation, Gini coefficient and Theil index. The results show that in the period under investigation vertical redistribution reduced per capita municipal revenues' variation. This effect turned out to be stronger with respect to own revenues than total revenues. The equalizing part of the general subsidy contributed to the decline of municipal revenues' variation both within regions and between them
Author Monika Banaszewska (WE / KFP)
Monika Banaszewska,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsThe impact of equalizing part of general subsidy on dispersion of municipalities' revenues in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No485
Pages22-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishredystrybucja pionowa, samorząd terytorialny, miary zróżnicowania, miary koncentracji
Keywords in Englishvertical redistribution, territorial self-government, measures of dispersion, measures of concentration
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej na zróżnicowanie dochodów gmin w Polsce. Okres badania obejmuje lata 2007-2014. W artykule omówiono konstrukcję subwencji wyrównawczej. Przedstawiono również jej udział w dochodach własnych i dochodach ogółem wszystkich gmin oraz gmin - beneficjentów. W analizie empirycznej rozkładów dochodów na mieszkańca wykorzystano następujące mierniki zróżnicowania i koncentracji: współczynnik zmienności, współczynnik Giniego oraz indeks Theila. Z badania wynika, że w wymienionym okresie redystrybucja pionowa zmniejszała zróżnicowanie dochodów gmin na mieszkańca. Wpływ ten był silniejszy w odniesieniu do dochodów własnych niż dochodów ogółem. Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyczyniała się do spadku zróżnicowania dochodów gmin zarówno wewnątrz województw, jak i pomiędzy nimi
DOIDOI:10.15611/pn.2017.485.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39007
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRelacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?