Sposoby radzenia sobie ze zmianami demograficznymi w polskich organizacjach

Joanna Ratajczak

Abstract

Motivation:Demographic changes currently under way, such as the phenomenon of the aging of the population or the decline in the population, undoubtedly pose a challenge to modern organizations. It is necessary to use all available human resources. Therefore, it is necessary to change the personnel policy of many enterprises. Aim: The aim of the article is to identify ways in which employers cope with demographic changes taking place on the labor market. Materials and methods: The following research methods were used: case study, survey, interview and document analysis. Data were obtained from several Polish organizations. Results: Practices in the field of personnel policy in the area of recruitment, motivation, development and evaluation of employees, used in the surveyed enterprises, whose goal is the best management of age-diverse employees were presented. As a result, this may be a response to demographic changes in the labor market, such as shortage of employees and intergenerational differences. Undoubtedly, a good solution to the existing situation on the labor market may be the socalled age management, i.e. the introduction of appropriate methods for managing an age-diverse team that suits all employees, regardless of which generation group they belong to. According to the results obtained, few companies use this type of practice. Often this is due to the type of organizational culture or generally due to the lack of existence of advanced personnel systems in the organization. Although employers see a number of problems related to multi-generational teams, they rarely use system solutions that could facilitate intergenerational collaboration in an enterprise and respond to the needs of different generations of employees
Author Joanna Ratajczak (WZ)
Joanna Ratajczak,,
- Faculty of Management
Other language title versionsWays to deal with demographic changes in Polish organizations
Journal seriesCatallaxy, ISSN , e-ISSN 2544-090X, (0 pkt)
Issue year2020
Vol5
No1
Pages25-34
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzmiany demograficzne; starzenie się społeczeństwa; pokolenie; zarządzanie wiekiem
Keywords in Englishdemographic changes; aging population; generation; age management
Abstract in PolishMotywacja:Zachodzące obecnie zmiany demograficzne, m.in. zjawisko starzenia się społeczeństwa czy spadek liczby ludności, niewątpliwie stanowią wyzwanie dla współczesnych organizacji. Niezbędne jest wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów ludzkich. Koniecznością staje się zatem zmiana polityki personalnej wielu przedsiębiorstw. Cel: Celem artykułu jest rozpoznanie sposobów radzenia sobie pracodawców ze zmianami demograficznymi zachodzącymi na rynku pracy. Materiały i metody: Wykorzystano następujące metody badawcze: studium przypadku, sondaż diagnostyczny (ankieta i wywiad), analiza dokumentów. Dane pozyskano z kilkunastu polskich organizacji. Wyniki:Zaprezentowano praktyki z zakresu polityki personalnej w obszarze rekrutacji, motywowania, rozwoju i oceny pracowników stosowane w analizowanych przedsiębiorstwach, których celem jest jak najlepsze zarządzanie pracownikami zróżnicowanymi wiekowo. W konsekwencji może być to odpowiedzią na zmiany demograficzne występujące na rynku pracy, m.in. niedobór pracowników i różnice międzypokoleniowe. Niewątpliwie dobrym rozwiązaniem istniejącej na rynku pracy sytuacji może być tzw. zarządzanie wiekiem, czyli wprowadzenie odpowiednich metod zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem, który odpowiada wszystkim pracownikom, niezależnie od tego, do której grupy pokoleniowej należą. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, w niewielu przedsiębiorstwach wykorzystuje się tego typu praktyki. Często jest to rezultatem typu kultury organizacyjnej lub generalnie braku istnienia w organizacji zaawansowanych systemów personalnych. Mimo, że pracodawcy dostrzegają szereg problemów związanych z pracą zespołów wielopokoleniowych, rzadko stosują rozwiązania systemowe, które mogłyby ułatwić współpracę międzypokoleniową w przedsiębiorstwie oraz odpowiedzieć na potrzeby różnych generacji pracowników.
DOIDOI:10.24136/cxy.2020.003
URL https://doi.org/10.24136/cxy.2020.003
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-08-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?