Istota kompetencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Gabriela Roszyk-Kowalska

Abstract

The interdisciplinary character of competences results in a distinctive approach to defining this problem. The term "competences" is a multi-dimensional notion, which leads to difficulties in its definition and classification. Terminological disputes are usually absent in the literature of the subject, and the multitude of is rather due to the interests of the researchers in various scientific disciplines. A terminological consideration should begin with distinguishing the meanings of two terms present in the subject literature, namely business-wide competences and competences of human resources. The former level relates to the competences underlying the competitive advantage of the business. In order to function actively on the market, businesses should create and build their competitive advantage based on more and more original components. In contrast, competence of human resources refer to people and their behaviour in the workplace. It is noticeable that competences at the level of a business and of an individual overlap to some extent, which enables the business to achieve its competitive advantage.
Author Gabriela Roszyk-Kowalska (WZ / KTOiZ)
Gabriela Roszyk-Kowalska,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsThe Nature of Competences in Business Management
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No5 [CD]
Pages551-556
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkluczowe kompetencje, kompetencje przedsiębiorstwa, kompetencje zasobów ludzkich
Keywords in EnglishCore competence, competence of a business, competence of human resources
Abstract in PolishInterdyscyplinarny charakter kompetencji skutkuje różnorodnością w podejściu do zdefiniowania tego zagadnienia. Termin "kompetencje" jest pojęciem wielowymiarowym, pojawiają się więc trudności w jego zdefiniowaniu i klasyfikacji. W literaturze przedmiotu nie spotyka się zazwyczaj sporów terminologicznych, a wielość stosowanych terminów wynika raczej z zainteresowań badaczy różnych dyscyplin naukowych. Rozważanie terminologiczne należy rozpocząć od rozróżnienia znaczeń dwóch występujących w literaturze przedmiotu terminów: kompetencje na poziomie przedsiębiorstwa oraz kompetencje dotyczące zasobów ludzkich. Pierwszy poziom odnosi się do kompetencji, które leżą u podłoża przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa, aby aktywnie funkcjonować na rynku, powinny budować i kreować swoją przewagę konkurencyjną, opierając się na coraz oryginalniejszych elementach. Natomiast kompetencje dotyczące zasobów ludzkich odnoszą się do osób i ich zachowań w miejscu pracy. Można zauważyć, że kompetencje na poziomie przedsiębiorstwa i jednostki w jakimś stopniu się wzajemnie nakładają, umożliwiając przedsiębiorstwu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.
URL www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/5_2014_plik_na_plyte_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?