Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych

Piotr Idczak , Karol Mrozik

Abstract

The application of a dynamic generation cost indicator (DGC) as a method to evaluate the efficiency of investments, which allow to select an investment project with the lowest possible cost. The DGC indicator consist of investment costs at the stage of implementation, and operating costs, occurring throughout the period of the economic life of the project. The comparative analysis of the three alternative solutions was made on the example of the Skórzynka catchment with the use of DGC indicator. It helped in the selection of the most optimal solution in social aspect. It has also shown that this method can be successfully used in the initial phase of the decision-making process in the selection of the most eff ective solutions which shape the retention capacity of the river catchment in urban areas.
Autor Piotr Idczak (WGM / KE)
Piotr Idczak
- Katedra Europeistyki
, Karol Mrozik - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, MNiSW [80]
Karol Mrozik
-
Inne wersje tytułuDynamic Generation Cost Indicator in Evaluating Process of the Economic Efficiency of the Investments Projects Shaping River Basin Retention in Urban Areas
Tytuł czasopisma/seriiEkonomia i Środowisko, ISSN 0867-8898, e-ISSN 2300-6420, (B 12 pkt)
Rok wydania2015
Nr2 (53)
Paginacja92-102
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimRetencja wód, Efektywność ekonomiczna, Efektywność kosztowa
Słowa kluczowe w języku angielskimcost-eff ectiveness, dynamic generation cost, retention, Skórzynka catchment
Streszczenie w języku polskimCelem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie oceny efektywności ekonomicznej na podstawie dynamicznego kosztu jednostkowego (dynamic generation cost - DGC) oraz wykazanie użyteczności tej metody przy doborze rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych. W ostatnich latach zaobserwowano (między innymi w warunkach Wielkopolski) nasilenie się zjawisk niekorzystnych, często nawet ekstremalnych, takich, jak susze i powodzie. Szczególnego znaczenia nabierają ze względu na powodowane straty powodzie miejskie, wywołane między innymi coraz szybszym odprowadzaniem (spływem) wód powierzchniowych związanym z rosnącym udziałem powierzchni nieprzepuszczalnych (uszczelnionych). Problem ten dotyka zarówno obszary miast, jak i podlegających intensywnej suburbanizacji gmin wiejskich w bezpośrednim sąsiedztwie dużych miast, jak na przykład Poznań. Przeciwdziałanie tym zjawiskom wymaga zastosowania kompleksowych rozwiązań technicznych i nietechnicznych, które można zdefiniować jako zabiegi z zakresu małej retencji wodnej. Istotny jest przy tym wybór rozwiązań najbardziej optymalnych, czyli takich, które zapewnią nie tylko osiągnięcie założonego celu (poprawa zdolności retencyjnej), ale będę także generowały możliwie najniższe koszty z punktu widzenia interesu społecznego (zarówno inwestycyjne, jak i eksploatacyjne). Dlatego w niniejszym artykule wykorzystując metodę DGC przeanalizowano trzy alternatywne rozwiązania, które w równym stopniu przyczyniają się do poprawy zdolności retencyjnych zlewni rzeki Skórzynki oraz wskazano rozwiązania najbardziej optymalne dla społeczeństwa.
URL http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ekonomiaisrodowisko53/07%20idczak%20mrozik.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 12.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*4 (2020-08-07)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?