Zmiany nierówności poziomu rozwoju gospodarczego powiatów w Polsce - konwergencja czy dywergencja?

Wojciech Kisiała

Abstract

The aim of the article is to analyze changes in economic inequalities at the local (poviat) level in Poland by an empirical verification of the absolute â-convergence across poviats in the years 2004-2014. An alternative to GDP measure of a local development, called the aggregated index of an economic development, was used in the econometric analysis. The results indicate a decrease in the level of inequalities across poviats in Poland, but the â-convergence pace was very slow.
Author Wojciech Kisiała (WZ / KIiN)
Wojciech Kisiała,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsChanges in the Level of Economic Inequalities Across Poviat Units in Poland - Convergence or Divergence?
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No418
Pages127-135
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishβ-konwergencja, rozwój lokalny, nierówności gospodarcze, zagregowany wskaźnik rozwoju ekonomicznego, powiaty
Keywords in Englishβ-convergence, local development, economic inequalities, aggregated index of economic development, poviats
Abstract in PolishCelem artyku.u jest analiza zmian nierowno.ci w zakresie poziomu rozwoju lokalnego w Polsce poprzez empiryczn. weryfikacj. absolutnej ƒŔ-konwergencji gospodarczej pomi.dzy powiatami w latach 2004-2014. W modelowaniu ekonometrycznym wykorzystano alternatywny wobec PKB miernik rozwoju na poziomie lokalnym, nazwany zagregowanym wska.nikiem rozwoju ekonomicznego (ZWRE). Wyniki bada. wskazuj., .e w badanym okresie mala.y nierowno.ci w poziomie rozwoju gospodarczego powiatow w Polsce, jednak proces ƒŔ-konwergencji przebiega. bardzo powoli.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.418.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32787&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?