Ocena parametrów jakościowych i funkcjonalnych emulsji kosmetycznych z dodatkiem wosku pszczelego przechowywanych w zmiennych temperaturach

Katarzyna Michocka , Agnieszka Pałubicka , Katarzyna Pawlak-Lemańska

Abstract

Bee products are very often used in the natural cosmetics. Honey, wax, propolis and bee pollen are most often used as a cosmetic raw material. They have antibacterial, antifungal and nutritional properties and are used as emulsifiers. The aim of this study was to evaluate selected qualitative characteristics of beeswax creams during their storage under stressful conditions. For the experiments were selected six creams containing beeswax storages in the stress conditions (periodically changed the temperature of the storage during 6 weeks). There were four commercial samples reached from the local producers and two samples prepared under the laboratory conditions. Quality quantification was done on the basis of their color changes and spectroscopic spectra analysis in infrared spectra region (IR). Functional quality was done by measurement the hydration degree of the corneal layer of skin, the transepidermal water loss (TEWL) and sebum (oil) on skin. The high level of the beewax in the product extend the hydration and a perceivable oiling layer and protect against water loss through the epidermis. The highest level of colour changes was in the laboratory made creams. Analysing the obtained results, it can be concluded that irrespective of the composition, the variable temperature conditions of storage of creams have adversely affected the stability of creams than storage at the same time at constant room temperature. Knowledge on temperature stability of natural beewax’s creams can increase the interest of the cosmetics producers to improve the formulation of their products and to help the consumers to make a better choice in respect to quality and price.
Autor Katarzyna Michocka (WT / KTiAI)
Katarzyna Michocka
- Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
, Agnieszka Pałubicka
Agnieszka Pałubicka
-
, Katarzyna Pawlak-Lemańska (WT / KTiAI)
Katarzyna Pawlak-Lemańska
- Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
Inne wersje tytułuEvaluation of selected quality andfunctional parameters of beeswax creams during their storage …
Paginacja90-102
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Książka Wojciechowska Patrycja, Michocka Katarzyna (red.): Current Trends in Quality Science - Quality and Innovation of Non-Food Products, 2019, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7789-589-4, 200 s.
Słowa kluczowe w języku polskimwosk pszczeli, emulsja kosmetyczna, kosmetyki naturalne, przechowywanie, stabilność produktu
Słowa kluczowe w języku angielskimbee wax, cream, natural cosmetics, storage, stability of cosmetic products
Streszczenie w języku polskimProdukty pszczele są materiałem bardzo często stosowanym w kosmetykach naturalnych. Najczęściej, jako surowiec kosmetyczny, wykorzystuje się miód, wosk, propolis i pyłek pszczeli. Charakteryzują się one właściwościami przeciwbakteryjnymi i przeciwgrzybicznymi oraz odżywczymi i wykorzystuje się je jako emulgatory. Celem niniejszej pracy była ocena jakości fizykochemicznej i funkcjonalnej sześciu kremów z wysoką zawartością wosku pszczelego przechowywanych w warunkach stresowych (okresowo zmieniała temperaturę przechowywania przez 6 tygodni). Cztery kremy były produktami handlowymi, zakupionymi w lokalnych sklepach, natomiast dwie próbki kremów przygotowano w warunkach laboratoryjnych. Kwantyfikacji jakościowych cech fizykochemicznych dokonano na podstawie oceny zmiany barwy i analizy spektroskopowej w zakresie widm w podczerwieni (IR). Jakość funkcjonalną oceniono poprzez pomiar stopnia nawodnienia warstwy rogowej skóry, przeznaskórkowej utraty wody (TEWL) i stopnia natłuszczenia na skórze. Wysoka zawartość wosku pszczelego w produkcie przedłuża nawilżenie i widoczną warstwę olejową oraz chroni przed utratą wody przez naskórek. Najwyższy poziom zmiany barwy miał miejsce w kremach wykonanych w laboratorium. Analizując uzyskane wyniki, można stwierdzić, że niezależnie od składu produktu, warunki zmiennych temperatur przechowywania kremów niekorzystnie wpłynęły na stabilność kremów niż przechowywanie w tym samym czasie w stałej temperaturze pokojowej. Wiedza na temat stabilności emulsji w zmiennych warunkach temperaturowych z dodatkiem kremów z naturalnego wosku pszczelego może zwiększyć zainteresowanie producentów kosmetyków poprawą składu ich produktów i pomóc konsumentom w dokonaniu lepszego wyboru pod względem jakości i ceny.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 23-04-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?