Poland’s national and EU agricultural budget after 2015. Reduction in expenditures and directions of change

Andrzej Czyżewski , Anna Matuszczak

Abstract

The aim of the article was to present changes which took place in the financing of the agricultural sector in Poland after 2015, i.e. from the moment when a new economic option started to emerge in the national economic policy. A transition from the pro-liberal to the pro-social option is noticeable, which is refl ected in the restrictions on expenditures in the national agricultural budget. Similar trends can be observed in the expenditures from the European funds budget, which are also increasingly lower. Symptoms of the renationalisation of the agricultural budget can also be observed, consisting in an initial increase in national expenditures and a relative decrease in the expenditures from the European funds budget, but to a different extent in the years under study. The article analyses the level, then the share of expenditures on the agricultural sector in the budget altogether and in GDP, taking into consideration both the expenditures on the Agricultural Social Insurance Fund (ASIF) and funds from the EU budget. Next, it concentrates more closely on relations in the fi nancing of domestic agriculture from national and EU funds, and fi nally, points to the social issues related to the agricultural sector through the prism of expenditures on ASIF.
Author Andrzej Czyżewski - Uniwersytet Zielonogórski (UZ), MNiSW [80]
Andrzej Czyżewski,,
-
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsKrajowy i unijny budżet rolny Polski po 2015 r. Redukcja wydatków i kierunki zmian
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol23
No1
Pages239-250
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwydatki budżetu krajowego, wydatki UE, sektor rolny
Keywords in Englishnational budget expenditures; EU expenditures; agricultural sector
Abstract in PolishCelem artykułu było wskazanie na zmiany, jakie nastąpiły w finansowaniu sektora rolnego w Polsce po 2015 r., czyli od czasu, kiedy rysuje się w krajowej polityce gospodarczej nowa opcja gospodarcza. Zauważalne jest przejście z opcji proliberalnej do prospołecznej, przejawiające się w ograniczeniach wydatków w krajowym budżecie rolnym. Podobne tendencje obserwuje się w wydatkach z budżetu środków europejskich, które także są coraz niższe. Zauważa się również symptomy renacjonalizacji budżetu rolnego polegające na początkowym wzroście wydatków krajowych i relatywnym spadku wydatków budżetu środków europejskich, jednakże w różnym stopniu w badanych latach. W artykule przeanalizowano kolejno poziom oraz udział wydatków na sektor rolny w budżecie ogółem oraz PKB, uwzględniając wydatki na KRUS oraz fundusze z budżetu środków europejskich, następnie skoncentrowano się bliżej na relacjach w finansowaniu krajowego rolnictwa ze środków krajowych i unijnych, a na koniec wskazano na kwestie społeczne związane z sektorem rolnym przez pryzmat wydatków na KRUS.
DOIDOI:10.2478/manment-2019-0014
URL https://content.sciendo.com/view/journals/manment/23/1/article-p239.xml
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?