Architektura kluczowych kompetencji - analiza wybranych modeli

Dariusz Nowak , Henryk Sobolewski

Abstract

The issue of competence, including key competencies, is widely discussed in both the scientific community as well as in practice. It is an excellent, modern and innovative tool of the competitive struggle whilst it also affects the corporate strategy in all areas of its operation. In market competition it capitalizes on the basic strengths of the organization which are characterized by uniqueness, rareness, value and the impossibility of imitation. Despite the importance and wide practical application of the idea of key competences in literature there is no single, homogeneous concept that would explain all the complexities, problems and procedures for their identification. In scientific discourse it is impossible to find many references to assumptions on the philosophy of the basic strengths of the organization. They also fall within the areas of interest of many scientific disciplines such as psychology, social science, organizational theory, organizational behaviour and strategic management. From the point of view of the company there are particularly relevant models and different kinds of patterns that allow a visualization and simplification of a complex reality into a clear and transparent canon which can be used in priority areas of the company activities. The models presented in the literature focus on different aspects, issues and perspectives, ranging from hierarchical approaches through resource and capital and ending with the complex relationships involving all stakeholders cooperating within the network. Starting from these assumptions the purpose of the article is a discussion of the selected models of key competences. The authors believe that the discussion of the assumptions and framework of selected models will contribute to greater transparency in the idea of core competencies and hence increase the possibility of its use in practice.
Author Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak,,
- KZAZP
, Henryk Sobolewski (WZ / KZAZP)
Henryk Sobolewski,,
- KZAZP
Other language title versionsThe Architecture of Key Competence - Analysis of Selected Models
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No2
Pages26-51
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishprzewaga konkurencyjna, kluczowe kompetencje, strategia przedsiębiorstwa, model
Keywords in Englishcompetitive advantage, core competencies, corporate strategy, model
Abstract in PolishProblematyka kompetencji, w tym kompetencji kluczowych, jest szeroko dyskutowana zarówno w środowisku naukowym, jak i w praktyce gospodarczej. Stanowi doskonałe, nowoczesne i innowacyjne narzędzie walki konkurencyjnej, wpływając jednocześnie na strategię przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. W rywalizacji rynkowej wykorzystuje się zasadnicze atuty organizacji, które charakteryzują się wyjątkowością, niepowtarzalnością, wartością i niemożnością imitacji. Pomimo dużego znaczenia i szerokiego praktycznego wykorzystania idei kluczowych kompetencji brak jest w literaturze jednolitej, homogenicznej koncepcji, która wyjaśniałaby wszystkie zawiłości, problemy i procedury postępowania przy ich identyfikacji. W dyskursie naukowym można bowiem znaleźć wiele odniesień do za- łożeń filozofii zasadniczych atutów organizacji, ponadto są one w gestii zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, takich jak psychologia, nauki społeczne, teoria organizacji, zachowanie organizacyjne czy zarządzanie strategiczne. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa szczególnie istotne są modele oraz różnego rodzaju wzorce, które pozwalają zobrazować i uprościć skomplikowaną rzeczywistość do zrozumiałego i przejrzystego kanonu do wykorzystania w priorytetowych obszarach działalności firmy. Modele prezentowane w literaturze tematu skupiają się na różnych aspektach, kwestiach i perspektywach, począwszy od ujęć hierarchicznych, poprzez zasobowe i kapitałowe, a kończąc na kompleksowych zależnościach obejmujących wszystkie podmioty współpracujące w ramach danej sieci. Wychodząc z powyższych założeń za cel artykułu przyjęto analizę wybranych modeli kluczowych kompetencji. Autorzy uważają, że omówienie założeń i ram poszczególnych modeli przyczyni się do większej przejrzystości idei kluczowych kompetencji, a tym samym stworzy możliwość jej wykorzystania w praktyce gospodarczej.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.2.2
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/02_nowak_sobolewski.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_02_nowak_sobolewski.pdf 213.72 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-05-02)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?