Zastosowanie analizy widma wzajemnego w badaniu dynamiki indeksu giełdowego DAX

Wiesław Łuczyński

Abstract

The squared coherency of independent variables and dynamics of the DAX share index for low frequencies assumes considerably lower values than for high frequencies. The phase spectrum (phase shift) of the DAX share index and unemployment demonstrate the linear and positive relationship for low frequencies (where we observe considerable values for the squared coherency). It would suggest that long term changes in unemployment lead to appropriate changes in the dynamics of DAX share index. However in case of the DAX spectrum and the prices of industrial goods the linear relationship is negative which suggests a lag in changes in prices of industrial goods in relation to changes in the DAX share index. The cross-spectral research carried out shows that in the period analysed the dynamics of a DAX share index are correlated with the dynamics of selected economic processes in different frequencies of the trade cycle. It is then possible to talk about the symptoms of correlated cyclical behaviour. On examining a period of time in the German economy diversified phase spectrums and gains in low as well as in high frequencies of cyclical fluctuations were revealed and deserves special mention. Therefore cross-spectral analysis can be an effective tool supporting the process of the construction of barometers of economic activity and the policy of stabilization or economic recovery.
Author Wiesław Łuczyński (WGM / KFM)
Wiesław Łuczyński,,
- Department of International Finance
Other language title versionsApplying Cross-Spectral Analysis in Research on the Dynamics of the Dax Share Index
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No9
Pages19-56
Publication size in sheets1.85
Keywords in Polish analiza widma wzajemnego, gęstość widmowa, gęstość kospektralna, gęstość kwadraturowa, kwadrat koherencji, amplituda mieszana, widmo fazowe, wzmocnienie.
Keywords in Englishcross-spectral analysis, spectral density, cross-density, quadrature density, squared coherency, cross-amplitude, phase spectrum (phase shift), gain
Abstract in PolishKwadrat koherencji zmiennych niezależnych oraz dynamiki indeksu giełdowego DAX dla niskich częstotliwości przyjmuje mniejsze wartości niż dla częstotliwości wysokich. Widmo fazowe DAX i dynamiki bezrobocia wykazuje liniową i dodatnią zależność dla niskich częstotliwości (dla których obserwujemy duże wartości kwadratu koherencji). Sugeruje to, że zmiany długich fal dynamiki bezrobocia wyprzedzają odpowiednie zmiany w dynamice indeksu giełdowego DAX. Natomiast w przypadku widma fazowego DAX i cen dóbr przemysłowych zależność liniowa jest ujemna, co wskazuje na opóźnienie zmian cen dóbr przemysłowych względem zmian indeksu giełdowego DAX. Przeprowadzona analiza widma wzajemnego wykazała, że w badanym okresie dynamika indeksu giełdowego DAX koreluje z dynamiką wybranych procesów gospodarczych w różnych częstościach cyklu koniunkturalnego. Można zatem mówić o przejawach skorelowanych zachowań cyklicznych. Na szczególne pokreślenie zasługuje wyjawienie zróżnicowanych przesunięć fazowych oraz wzmocnienia zarówno w niskich, jak i w wysokich częstościach wahań cyklicznych badanych szeregów czasowych w gospodarce niemieckiej. Analiza widma wzajemnego może być zatem efektywnym narzędziem wspomagającym konstruowanie barometrów koniunktury, polityki stabilizacji czy ożywienia koniunktury gospodarczej.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/02_luczynski.pdf
Languagepl polski
File
02_luczynski.pdf 5.32 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?