Globalne determinanty wartości we współczesnej rachunkowości

Aldona Kamela-Sowińska

Abstract

The article refers to the determinants of value in today's accounting. It aims to demonstrate that not only manufacturing, services and business trading, but also other factors having impact on accounting records or law are responsible for the creation of value. The considerations are based on the analysis of available literature, journalistic texts and figures. Economic wars (with particular reference to their twenty-first century uniqueness, energy wars and information wars), currency wars and the role of financial markets, piracy (marine and understood as sale of counterfeit branded products) and smuggling, as well as participation of politics in value creation (the lineup in the G-20, the political games of superpowers, perception management in global politics) are sequentially discussed. The theoretical considerations are complemented with figures, tables and examples (the crisis in Greece, expenses related to the war in Afghanistan, the rankings of the most commonly counterfeited or smuggled products etc.). Challenges for ac-counting resulting from the occurrence of the above listed - sometimes troubling - phenomena have been identified.
Author Aldona Kamela-Sowińska (WZ / KR)
Aldona Kamela-Sowińska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsGlobal Determinants of Value in Contemporary Accounting
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Issue year2014
Vol76
No132
Pages27-38
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrachunkowość, wojna ekonomiczna, wojna walutowa, piractwo, marka, zarządzanie percepcją, kryzys w Grecji
Keywords in Englishaccounting, economic war, currency war, piracy, brand, perception management, crisis in Greece
Abstract in PolishTekst dotyczy determinant wartości w dzisiejszej rachunkowości. Ma na celu wykazanie, że za tworzenie wartości odpowiadają obecnie nie tylko produkcja, usługi i obrót gospodarczy, lecz także inne czynniki niepozostające bez wpływu na ewidencję księgową czy prawo. Rozważania oparto na analizie dostępnej literatury przedmiotu, tekstów publicystycznych i danych liczbowych. Omówiono kolejno wojny ekonomiczne (ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w XXI wieku, wojen energetycznych i informacyjnych), wojny walutowe i rolę rynków finansowych, zjawiska piractwa (morskiego oraz rozumianego jako sprzedaż fałszywek markowych produktów) i przemytu, jak również udział polityki w kreowaniu wartości (układ sił w G-20, gry polityczne mocarstw, perception management w globalnej polityce). Rozważania teoretyczne uzupełniono danymi liczbowymi, zestawieniami tabelarycznymi i przykładami (kryzys w Grecji, wydatki związane z wojną w Afganistanie, rankingi najczęściej podrabianych czy przemycanych produktów etc.). Wskazano także wyzwania dla rachunkowości wynikające z występowania wyżej wymienionych, niekiedy niepokojących, zjawisk.
DOIDOI:10.5604/16414381.1107137
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=54370
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?