Reassesing Polish IPO underpricing and underperformance

Joanna Lizińska , Leszek Czapiewski

Abstract

The purpose of the research was to assess the price behavior of initial public offerings (IPO) of equities listed on the Warsaw Stock Exchange from 1996 to 2010. We also aimed to observe IPO underpricing and the underperformance phenomenon with different approaches. Short-term performance was analyzed with raw and adjusted initial returns. For the long-term, abnormal returns were compounded and cumulated. Different methods of outliers detection and ways of minimizing the detrimental effect of outliers were applied. In long-term studies, we also compared the results for the daily, weekly and monthly returns. IPO underpricing and underperformance on the WSE still remains substantial and significant, even accounting for the variety of methods applied. The difference in underpricing between the 1996–2004 and the 2005–2010 sample was insignificant. However, we reported statistically significant and economically important differences in underperformance between both samples
Autor Joanna Lizińska (WZ / KFP)
Joanna Lizińska
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw
, Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Inne wersje tytułuOcena krótko- i długookresowej reakcji rynkowej towarzyszącej pierwotnym emisjom akcji w Polsce
Tytuł czasopisma/seriiActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Rok wydania2015
Tom1
Nr310
Paginacja 57-70
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimpierwotne emisje akcji, IPO, underpricing, underperformance
Słowa kluczowe w języku angielskim IPO, underpricing, underperformance
Streszczenie w języku polskimCelem badań była ocena reakcji rynkowej następującej po dokonaniu pierwotnych emisji akcji (IPO) przez spółki debiutujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1996–2010. Zjawisko krótkoterminowego niedoszacowania (underpricingu) i długookresowego przeszacowania cena akcji debiutujących spółek (underperformance) obserwowane było z zastosowaniem różnorodnych podejść badawczych. Reakcja krótkoterminowa była oceniana na podstawie surowych i skorygowanych natychmiastowych stóp zwrotu. Dla długiego okresu, oszacowano ponadnormalne stopy zwrotu skumulowane oraz typu buy-and-hold. Zastosowano kilka podejść eliminacji niewłaściwego wpływu obserwacji skrajnych na wnioskowanie. W procesie oceny reakcji długookresowej, dokonano porównania wyników dla podejścia opartego na notowaniach dziennych, tygodniowych oraz miesięcznych. Zarówno krótkoterminowy underpricing, jak i długookresowe przeszacowanie cen akcji debiutujących spółek pozostawały przez ostatnie lata na polskim rynku kapitałowym zjawiskiem istotnym zarówno statystycznie, jak i ekonomicznie.
DOIDOI:10.18778/0208-6021.310.05
URL https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/510/424
Języken angielski
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruNeoclasical and Behavioral Finance
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?