Reassesing Polish IPO underpricing and underperformance

Joanna Lizińska , Leszek Czapiewski

Abstract

The purpose of the research was to assess the price behavior of initial public offerings (IPO) of equities listed on the Warsaw Stock Exchange from 1996 to 2010. We also aimed to observe IPO underpricing and the underperformance phenomenon with different approaches. Short-term performance was analyzed with raw and adjusted initial returns. For the long-term, abnormal returns were compounded and cumulated. Different methods of outliers detection and ways of minimizing the detrimental effect of outliers were applied. In long-term studies, we also compared the results for the daily, weekly and monthly returns. IPO underpricing and underperformance on the WSE still remains substantial and significant, even accounting for the variety of methods applied. The difference in underpricing between the 1996–2004 and the 2005–2010 sample was insignificant. However, we reported statistically significant and economically important differences in underperformance between both samples
Author Joanna Lizińska (WZ / KFP)
Joanna Lizińska,,
- Department of Corporate Finance
, Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsOcena krótko- i długookresowej reakcji rynkowej towarzyszącej pierwotnym emisjom akcji w Polsce
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2015
Vol1
No310
Pages 57-70
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishpierwotne emisje akcji, IPO, underpricing, underperformance
Keywords in English IPO, underpricing, underperformance
Abstract in PolishCelem badań była ocena reakcji rynkowej następującej po dokonaniu pierwotnych emisji akcji (IPO) przez spółki debiutujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1996–2010. Zjawisko krótkoterminowego niedoszacowania (underpricingu) i długookresowego przeszacowania cena akcji debiutujących spółek (underperformance) obserwowane było z zastosowaniem różnorodnych podejść badawczych. Reakcja krótkoterminowa była oceniana na podstawie surowych i skorygowanych natychmiastowych stóp zwrotu. Dla długiego okresu, oszacowano ponadnormalne stopy zwrotu skumulowane oraz typu buy-and-hold. Zastosowano kilka podejść eliminacji niewłaściwego wpływu obserwacji skrajnych na wnioskowanie. W procesie oceny reakcji długookresowej, dokonano porównania wyników dla podejścia opartego na notowaniach dziennych, tygodniowych oraz miesięcznych. Zarówno krótkoterminowy underpricing, jak i długookresowe przeszacowanie cen akcji debiutujących spółek pozostawały przez ostatnie lata na polskim rynku kapitałowym zjawiskiem istotnym zarówno statystycznie, jak i ekonomicznie.
DOIDOI:10.18778/0208-6021.310.05
URL https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/510/424
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruNeoclasical and Behavioral Finance
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?