The Handling of Business Lawsuits by Common Courts in Poland: Identification of Transaction Costs

Sylwia Morawska , Przemysław Banasik , Beata Woźniak-Jęchorek

Abstract

The aim of the article is to identify factors influencing the transaction costs of the enforcement of contracts concluded between entrepreneurs in business matters. For the purpose of the article, a pilot study was conducted involving 210 court cases pending before the District Court in Gdańsk in the first instance after 2009, in which the judgment was issued in 2012 (the last 210 cases) and for which the appeal was lodged to the Appeals Court in Gdańsk and the proceedings were concluded before 2013. The conducted case study was to identify factors influencing the transaction costs of contractual rights on the supply side, i.e. as part of court activity. Transaction costs of contract enforcement include not only the costs of court fees and legal representation, which are defined normatively, but also – and what is obvious – the time necessary to exercise rights under the contract. The study attempted to answer two research questions. First, which factors influence the time of consideration of the case, from the moment it reaches the court of first instance up to the second-instance judgment, and second – to what extent the level of complexity of the case is correlated with the time of its examination. The results enabled preselecting the basic factors that identify the level of complexity of the case. It was assumed in this article that they include: the number of volumes accumulated throughout the examination of the case, the number of hearings, and the number of pages of justification of the first- and second-instance judgment.
Author Sylwia Morawska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Sylwia Morawska,,
-
, Przemysław Banasik - Gdańsk University of Technology (PG), MNiSW [80]
Przemysław Banasik,,
-
, Beata Woźniak-Jęchorek (WE / KMiBR)
Beata Woźniak-Jęchorek,,
- KMiBR
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
No3
Pages321-342
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishkoszty transakcyjne, sąd powszechny, prawo umów, prawo cywilne, proces sądowy
Keywords in Englishtransaction costs, common court, contract law, civil law, litigation process
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja czynników mających wpływ na koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów pomiędzy przedsiębiorcami w sprawach gospodarczych. Na potrzeby artykułu przeprowadzono pilotażowe badanie 210 spraw sądowych zawisłych przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w pierwszej instancji po 2009 r., w których wyrok wydano w 2012 r. (ostatnie 210 spraw) a od wyroku wniesiono apelację do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i zakończono postępowanie przed 2013 r. Badanie miało charakter studium przypadku, którego celem była identyfikacja czynników mających wpływ na koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów po stronie podażowej, czyli w ramach działania sądów. Na koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów składają się nie tylko koszty opłaty sądowej i zastępstwa procesowego, określone normatywnie, ale także – co jest oczywiste – czas niezbędny do wyegzekwowania praw wynikających z umowy. W badaniu podjęto próbę odpowiedzi na dwa pytania badawcze. Po pierwsze, które z czynników mają wpływ na czas rozpoznania sprawy, począwszy od jej wpływu do sądu pierwszej instancji aż do wydania wyroku w drugiej instancji, a po drugie – na ile poziom zawiłości sprawy przekłada się na czas rozpoznania sprawy. Wyniki badań pozwoliły na wstępne wyselekcjonowanie podstawowych czynników identyfikujących poziom skomplikowania sprawy. Autorzy artykułu przyjęli, że należą do nich: liczba tomów zgromadzonych w trakcie rozpoznania sprawy, liczba rozpraw oraz liczba stron uzasadnienia wyroku w pierwszej i drugiej instancji.
URL http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171566990
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.021; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?