The Model Approach Towards Measuring the Impact of Innovation on Tourism Enterprises' Market Value

Dawid Szutowski

Abstract

The purpose of present paper was to explore the relationship between financial effects of innovation/stock price changes and theoretically related variables. The research was conducted in three countries - Poland, Italy and Sweden. It concentrated on listed tourism enterprises and relied on the event-study method. The data was analysed using the regression model. All the necessary evidence concerning innovation was gathered through ProQuest database, and the information on the tourism companies' market value through stock exchanges' databases. Based on the literature studies a set of eight variables differentiating the relation between innovation and market value was determined. The research revealed that organisational innovation generates a stronger impact on the market value than product innovation does. It also revealed that innovation signalled by a single announcement generates higher increase in market value than the one communicated through a series of releases. The limitations included the limited spacial scope. It was also not possible to verify the significance of two variables due to the insufficient number of observations. Increasing the geographical differenciation and expanding the sample seem beneficial for further research. The proposed model posseses practical applicability. It could support tourism companies' managers in the planning of innovation policies. The paper attempts to fulfil the research gap concerning the relation between innovation and the market value of tourism enterprises. The introduced model constitutes the main novelty.
Author Dawid Szutowski (WZ / KCAFiW)
Dawid Szutowski,,
- KCAFiW
Other language title versionsWpływ innowacji na wartość rynkową przedsiębiorstw turystycznych. Ujęcie modelowe
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No379
Pages460-467
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinnowacje, przedsiębiorstwo turystyczne, wartość rynkowa
Keywords in Englishinnovation, tourism enterprise, market value
Abstract in PolishCelem niniejszego opracowania było zmierzenie wpływu innowacji na wartość rynkową przedsiębiorstw turystycznych. Badanie zostało przeprowadzone w trzech krajach: w Polsce, we Włoszech i w Szwecji. Podmiotem badania były giełdowe przedsiębiorstwa turystyczne, wykorzystano metodę analizy zdarzeń. Dane analizowano przy wykorzystaniu modelu regresyjnego. Informacje o innowacjach pochodziły z bazy danych ProQuest, dane doty461czące wartości rynkowej z baz danych poszczególnych giełd kapitałowych. Na podstawie studiów literaturowych wskazano osiem zmiennych, które determinują zależność pomiędzy innowacjami i wartością rynkową przedsiębiorstw turystycznych. Wyniki wskazują, iż innowacje organizacyjne wpływają na wartość rynkową silniej niż innowacje produktowe. Ustalono ponadto, iż wyższy ponadprzeciętny zwrot generują innowacje komunikowane poprzez pojedyncze ogłoszenie niż te, dla których ukazało się dwa lub więcej ogłoszeń. Ograniczeniem badań był wąski zakres przstrzenny. Ponadto nie zweryfikowano istotności dwóch zmiennych ze względu na zbyt małą liczbę obserwacji. Istotnym dla dalszych dociekań naukowych byłoby rozszerzenie zakresu przestrzennego i zwiększenie liczby obserwacji. Zaproponowany model posiada implikacje praktyczne. Może być wskazówką dla menedżerów planujących politykę innowacyjną i informacyjną przedsiębiorstw turystycznych. Badanie jest próbą wypełnienia luki poznawczej dotyczącej zależności pomiędzy innowacjami i wartością rynkową przedsiębiorstwa turystycznego. Zaproponowany model stanowi główną wartość dodaną.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.379.44
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/33454
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?