Źródła dochodów budżetu Unii Europejskiej - stan obecny, słabości i proponowane rozwiązania

Aneta Kaczyńska

Abstract

For many years numerous weaknesses have been suggested in the literature regarding the current legal regulations concerning the sources of revenue of the European Union budget. The need for reforming the revenue system of the EU budget has been indicated since the beginning of the 21st century; however, due to the longer than originally expected ratification process for the Lisbon Treaty and the global financial crisis, a solution to this problem is constantly being postponed. The aim of this article is to present the proposed new arrangements of this system, with particular emphasis on the concept of new own resources based on value added tax (VAT). In order to verify that the revenue of the EU budget from new own resources based on VAT will be characterized by relative stability, the correlation between VAT revenue and the gross domestic product (GDP) of the Member States was examined using Spearman's rank correlation coefficient. It turned out that these variables are strongly positively correlated. Therefore, it can be assumed that the revenue of the EU budget from new VAT-based own resources will be characterized by mediumterm volatility caused by cyclical fluctuations of the EU economy and the national economies of the Member States. Hence, it is concluded that the reformed revenue system of the EU budget should continue to include the own resources based on gross national income (GNI), since these resources make it possible to balance the revenue and expenditure of the EU budget in each year.
Autor Aneta Kaczyńska (WE / KFP)
Aneta Kaczyńska
- Katedra Finansów Publicznych
Inne wersje tytułuSources of Revenue for the European Union Budget - Current State, Weaknesses and Proposed Solutions
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Tom2
Nr6
Paginacja58-76
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskimbudżet Unii Europejskiej, reforma systemu dochodów Unii Europejskiej, nowe zasoby własne Unii Europejskiej
Słowa kluczowe w języku angielskimthe European Union budget, reform of the European Union financing system, the new own resources of the European Union
Streszczenie w języku polskimOd wielu lat w literaturze przedmiotu wskazywane są liczne słabości obecnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących źródeł dochodów budżetu Unii Europejskiej. Potrzeba przeprowadzenia reformy systemu dochodów tego budżetu jest zgłaszana już od początku XXI wieku, jednak z powodu dłuższego, niż pierwotnie zakładano procesu ratyfikacji traktatu z Lizbony i światowego kryzysu finansowego, rozwiązanie tego problemu jest ciągle odkładane w czasie. Artykuł ma na celu przedstawienie proponowanych nowych rozwiązań w zakresie dochodów budżetu UE, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji nowych zasobów własnych opartych na podatku od wartości dodanej (VAT). W celu sprawdzenia, czy dochody budżetu UE z nowych zasobów własnych opartych na VAT będą charakteryzowały się względną stabilnością, zbadano współzależność między dochodami z VAT a produktem krajowym brutto (PKB) poszczególnych państw członkowskich za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana. Okazało się, że zmienne te są silnie dodatnio ze sobą skorelowane. Z tego względu można sądzić, że dochody budżetu UE z nowych zasobów własnych opartych na VAT będą charakteryzowały się średnioterminową zmiennością, spowodowaną wahaniami cyklicznymi zarówno unijnej gospodarki, jak i gospodarek poszczególnych państw członkowskich. Stąd wysunięto wniosek, że zreformowany system dochodów budżetu UE powinien nadal obejmować zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto (DNB), gdyż zasoby te umożliwiają w poszczególnych latach zrównoważenie dochodów i wydatków budżetu UE.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/04_kaczynska.pdf
Językpl polski
Plik
SOEP_04_kaczynska.pdf 1.6 MB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?