Źródła dochodów budżetu Unii Europejskiej - stan obecny, słabości i proponowane rozwiązania

Aneta Kaczyńska

Abstract

For many years numerous weaknesses have been suggested in the literature regarding the current legal regulations concerning the sources of revenue of the European Union budget. The need for reforming the revenue system of the EU budget has been indicated since the beginning of the 21st century; however, due to the longer than originally expected ratification process for the Lisbon Treaty and the global financial crisis, a solution to this problem is constantly being postponed. The aim of this article is to present the proposed new arrangements of this system, with particular emphasis on the concept of new own resources based on value added tax (VAT). In order to verify that the revenue of the EU budget from new own resources based on VAT will be characterized by relative stability, the correlation between VAT revenue and the gross domestic product (GDP) of the Member States was examined using Spearman's rank correlation coefficient. It turned out that these variables are strongly positively correlated. Therefore, it can be assumed that the revenue of the EU budget from new VAT-based own resources will be characterized by mediumterm volatility caused by cyclical fluctuations of the EU economy and the national economies of the Member States. Hence, it is concluded that the reformed revenue system of the EU budget should continue to include the own resources based on gross national income (GNI), since these resources make it possible to balance the revenue and expenditure of the EU budget in each year.
Author Aneta Kaczyńska (WE / KFP)
Aneta Kaczyńska,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsSources of Revenue for the European Union Budget - Current State, Weaknesses and Proposed Solutions
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No6
Pages58-76
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishbudżet Unii Europejskiej, reforma systemu dochodów Unii Europejskiej, nowe zasoby własne Unii Europejskiej
Keywords in Englishthe European Union budget, reform of the European Union financing system, the new own resources of the European Union
Abstract in PolishOd wielu lat w literaturze przedmiotu wskazywane są liczne słabości obecnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących źródeł dochodów budżetu Unii Europejskiej. Potrzeba przeprowadzenia reformy systemu dochodów tego budżetu jest zgłaszana już od początku XXI wieku, jednak z powodu dłuższego, niż pierwotnie zakładano procesu ratyfikacji traktatu z Lizbony i światowego kryzysu finansowego, rozwiązanie tego problemu jest ciągle odkładane w czasie. Artykuł ma na celu przedstawienie proponowanych nowych rozwiązań w zakresie dochodów budżetu UE, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji nowych zasobów własnych opartych na podatku od wartości dodanej (VAT). W celu sprawdzenia, czy dochody budżetu UE z nowych zasobów własnych opartych na VAT będą charakteryzowały się względną stabilnością, zbadano współzależność między dochodami z VAT a produktem krajowym brutto (PKB) poszczególnych państw członkowskich za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana. Okazało się, że zmienne te są silnie dodatnio ze sobą skorelowane. Z tego względu można sądzić, że dochody budżetu UE z nowych zasobów własnych opartych na VAT będą charakteryzowały się średnioterminową zmiennością, spowodowaną wahaniami cyklicznymi zarówno unijnej gospodarki, jak i gospodarek poszczególnych państw członkowskich. Stąd wysunięto wniosek, że zreformowany system dochodów budżetu UE powinien nadal obejmować zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto (DNB), gdyż zasoby te umożliwiają w poszczególnych latach zrównoważenie dochodów i wydatków budżetu UE.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/04_kaczynska.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_04_kaczynska.pdf 1.6 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?