Zmiany w kanale agencyjnym na rynku ubezpieczeniowym w Polsce

Jacek Lisowski , Marta Zieniewicz

Abstract

The purpose of this article is to answer the questions: what are the major changes in the agency channel on the Polish insurance market and the factors shaping it? The agency channel in Poland awaits a number of important changes that will influence its development. In legal terms, the most important change will be the new EU directive IDD (IMD2) and changes in Polish law that will be implemented under its influence. Among the socio-economic factors, insurance awareness and low confidence in the insurance sector, and to the agent itself are particulary important. New technologies but will require expenditures adaptive agents and agents will force the use of the new facilities available in contact with clients and insurance companies. A significant impact on the activities of insurance agents in Poland will also have the situation in the insurance industry in Poland and in the world, because the agent's commission depends on the contribution paid by the customer. There are also anticipated the changes in terms of the agent skill profile
Author Jacek Lisowski (WE / KU)
Jacek Lisowski,,
- Department of Insurance
, Marta Zieniewicz (UEP)
Marta Zieniewicz,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsChanges in the Agency Channel on the Insurance Market in Poland
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol49
No4
Pages335-345
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishagent ubezpieczeniowy; kanał dystrybucji; rynek ubezpieczeniowy
Keywords in EnglishInsurance market, Insurance agent, Distribution channels, Legal regulations
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytania: jakie są najważniejsze zmiany w kanale agencyjnym na polskim rynku ubezpieczeń i jakie czynniki je kształtują? Kanał agencyjny w Polsce czeka szereg istotnych zmian, które będą wpływać na jego rozwój. Pod względem prawnym najważniejszą zmianą będzie nowa dyrektywa unijna IDD (IMD2) i zmiany w prawie polskim, jakie zostaną wdrożone pod jej wpływem. Wśród czynników społeczno-ekonomicznych szczególne znaczenie ma świadomość ubezpieczeniowa i niskie zaufanie do sektora ubezpieczeniowego oraz do samego agenta. Nowe technologie natomiast będą wymagały od agentów nakładów adaptacyjnych oraz wymuszą na nich korzystanie z nowych, dostępnych ułatwień kontaktu z klientami i zakładami ubezpieczeń. Istotny wpływ na działalność agentów ubezpieczeniowych w Polsce będzie mieć również sytuacja w branży ubezpieczeniowej w Polsce i na świecie, gdyż wynagrodzenie agenta zależy od składki płaconej przez klienta. Przewiduje się też zmiany pod względem profilu specjalizacji agenta
DOIDOI:10.17951/h.2015.49.4.335
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/1318/1697
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?