Budowanie modeli jakości artykułów na określony temat w narodowych wersjach Wikipedii

Włodzimierz Lewoniewski

Abstract

Wikipedia, the largest online encyclopedia, is a rich resource of information. However, its use in business is limited because of the difficulty in assessing the quality of information contained in that encyclopedia. In response to consumer expectations, the Wikipedia community has developed a quality assessment system that determines whether the information contained in the articles is complete, reliable and up-to-date. Because every article in this encyclopedia evaluated solely on the initiative of the user, there is a problem of a large number of unassessed articles. In addition, the content of the assessed article can be revised later, which may require a re-evaluation. In each language version of Wikipedia there are specific criteria for articles assessment, and additionally articles from some areas have their own detailed criteria. Thus, the issue of manual verification of the quality of information placed in this popular encyclopedia becomes a serious challenge. In this paper, a comparative analysis of quality measures for articles on various topics in different language versions of Wikipedia was performed, and an attempt was be made to build models that can be used to assess the articles quality in particular language, taking into account the topics. In addition, differences in the significance of measures in quality models depending on the language version and the topic of the articles have been shown.
Author Włodzimierz Lewoniewski (WIiGE / KIE)
Włodzimierz Lewoniewski,,
- Department of Information Systems
Pages195-208
Publication size in sheets0.65
Book Borusiak Barbara (eds.): Gospodarka, Technologia, Społeczeństwo, 2018, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-219-1, 341 p.
Keywords in PolishWikipedia, encyklopedia, Internet, jakość informacji, ocena, DBpedia, WikiRank
Keywords in EnglishWikipedia, encyclopedia, Internet, information quality, evaluation, DBpedia, WikiRank
Abstract in PolishWikipedia, największa encyklopedia internetowa, jest bogatym zasobem informacji. Jej wykorzystanie w działalności gospodarczej jest jednak ograniczone ze względu na trudności z oceną jakości informacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów informacji, społeczność Wikipedii opracowała system oceny jakości artykułów, określający, czy informacje w artykułach są pełne, wiarygodne i aktualne. Ponieważ każdy artykuł w tej encyklopedii zostaje oceniony tylko w wyniku inicjatywy użytkownika, pojawia się problem dużej liczby nieocenionych artykułów. Poza tym treść ocenionego artykułu może zostać później poprawiona, co może się wiązać z koniecznością dokonania powtórnej oceny. Biorąc pod uwagę fakt, że w każdej wersji językowej Wikipedii istnieją swoiste kryteria oceny artykułów oraz dodatkowo artykuły z niektórych dziedzin mają własne uszczegółowione kryteria należy stwierdzić, że kwestia ręcznej weryfikacji jakości umieszczonej informacji w tej popularnej encyklopedii staje się poważnym wyzwaniem. W niniejszej pracy została przeprowadzona analiza porównawcza miar jakości dla artykułów na różne tematy w różnych wersjach językowych Wikipedii oraz zostały zbudowane modele, które mogą w przyszłości posłużyć do oceny jakości artykułów w poszczególnych językach z uwzględnieniem tematyki informacji. Dodatkowo pokazano różnice w istotności miar w modelach jakości w zależności od wersji językowej oraz tematów artykułów.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 11-09-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?