ZZL w ostrych barwach : bibliometryczna analiza podejść i metod badawczych

Krzysztof Durczak , Alicja Koperska , Przemysław Piasecki , Maciej Ławrynowicz

Abstract

Starting with the 1960s, the numbers of publications in the field of human resource management (HRM) has been growing in a geometrical progression with each successive decade. Although as a community of academics we should be pleased with this phenomenon, it is simultaneously a challenge: How can this knowledge that we have created be compiled and synthesized so that our future endeavors actually develop the discipline to which we devote our daily efforts? Our response is the use of the research tools developed by Ludo Waltman and Nees Jan van Eck-mapping and clustering-that are effective thanks to their unification. Applying text mining based on natural language processing (NLP) we analyzed the content of the titles and abstracts of 6,033 scientific articles in the field of HRM that make reference to research approaches and methods. Through quantitative research complemented and deepened with a qualitative analysis of terms, we present maps defining the structure, intensity, and trends in topics as found in the methodology of this domain. The main result of our study is a clear and vivid image of the diversity and pluralism present in the perceiving of human resources as well as spaces where seemingly divergent subfields permeate each other.
Author Krzysztof Durczak (WE / KPiPS)
Krzysztof Durczak,,
- Department of Labour and Social Policy
, Alicja Koperska (WE / KPiPS)
Alicja Koperska,,
- Department of Labour and Social Policy
, Przemysław Piasecki (WE / KPiPS)
Przemysław Piasecki,,
- Department of Labour and Social Policy
, Maciej Ławrynowicz (WE / KPiPS)
Maciej Ławrynowicz,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsHRM in the limelight: bibliometric analysis of research approaches and methods
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, (B 13 pkt)
Issue year2017
No2
Pages31-50
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishmetody badawcze, metody bibliometryczne, zasoby wiedzy, przegląd literatury, klasyfikacja danych, rozwój nauki, analiza jakościowa, analiza ilościowa, metody mieszan
Keywords in Englishresearch methods, bibliometric methods, knowledge resources, literature review, data classifications, development of science, qualitative analysis, quantitative analysis, mixed methods
Abstract in PolishPocząwszy od lat 60. XX wieku liczba publikacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) z dekady na dekadę rośnie w postępie geometrycznym. Z jednej strony zjawisko to powinno cieszyć autorów niniejszego artykułu jako akademików, z drugiej zaś - stanowi konkretne wyzwanie: jak kompilować i syntezować wiedzę, którą już stworzyliśmy, tak aby nasze przyszłe przedsięwzięcia faktycznie rozwijały dziedzinę, której poświęcamy się na co dzień. W odpowiedzi na to wyzwanie postanowiono wykorzystać stworzone przez Luda Waltmana i Neesa Jana van Ecka narzędzie, którego skuteczność wynika z unifikacji dwóch technik bibliometrycznych, mapowania i grupowania. Wykorzystując metodę text miningu, opartą na analizie języka naturalnego, przebadano treść tytułów i abstraktów 6033 artykułów naukowych w obszarze ZZL, odnoszących się do podejść lub metod badawczych. W efekcie badania ilościowego, uzupełnionego i pogłębionego przez jakościową analizę fraz, przedstawiono mapy określające strukturę, nasycenie oraz trendy tematów obecnych w metodologii tejże dziedziny. Wynikiem badania jest wyraźny i ostry obraz różnorodności i pluralizmu w postrzeganiu zasobów ludzkich, a także przestrzeni, gdzie pozornie różne obszary przenikają się nawzajem.
URL https://www.ipiss.com.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=3059
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?