Fizyczne cechy pracy w perspektywie pracowników i pracodawców

Katarzyna Lis , Janusz Rymaniak

Abstract

The aim of this article is to show the differences in the perception of the physical characteristics of the criteria by employers and employees, as well as the identification of areas and scope of these differences for the identification of needs to develop theoretical tools and formulas for practical cooperation in the creation of working conditions. The authors present the contemporary concepts of physical features of work from the point of view of work design as approached by management and ergonomics. The theoretical management model used in the study is the job characteristics concept by Grant, Fried, Juillerat, which, due to the criteria of physical characteristics was related to ergonomic criteria. On this basis, the authors present the results of the study, including the opinions of employees and employers. This made it possible to determine the field of differences in perceiving problems of the physical job characteristics by both groups of respondents and show their theoretical and practical consequences. Significant differences in the views of employers and employees in the area of the criteria for physical characteristics, identified in the research analysis, occur in relation to the psychosocial load and work environment. These criteria of physical characteristics are recognized by employers as less important than the level reported by employees. The presented conclusions are proposals to determine the directions of further research and practical solutions. Such targeted research will enable in future to close the gap between the views of the two groups in terms of health and life of employees.
Author Katarzyna Lis (WE / KPiPS)
Katarzyna Lis,,
- Department of Labour and Social Policy
, Janusz Rymaniak - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Janusz Rymaniak,,
-
Other language title versionsPhysical Characteristics of Work in the Perspective of Employeesand Employers
Journal seriesZeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, ISSN 1506-2635, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol31
No3
Pages117-129
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishprojektowanie pracy, fizyczne cechy pracy
Keywords in Englishwork design, physical job characteristics
Abstract in PolishCelem artykułu jest ukazanie różnic w postrzeganiu kryteriów fizycznych cech pracy przez pracodawców i pracowników, a także wskazanie obszarów i zakresu tych różnic na potrzeby opracowania narzędzi teoretycznych i formuł praktycznych współpracy w kreowaniu warunków pracy. Autorzy przedstawiają współczesne koncepcje fizycznych cech pracy z punktu widzenia projektowania pracy w ujęciu zarządzania oraz ergonomii. Teoretycznym modelem zarządzania zastosowanym w badaniu jest koncepcja cech pracy Granta, Frieda, Juillerat, która ze względu na kryteria cech fizycznych została odniesiona do kryteriów ergonomicznych. Na tej podstawie autorzy prezentują wyniki badań zawierające opinie pracowników i pracodawców. Pozwoliło to na określenie pola różnic postrzegania problemów fizycznych cech pracy przez obie grupy respondentów oraz ukazanie ich konsekwencji teoretycznych i praktycznych. Zidentyfikowane w analizie badawczej istotne różnice opinii pracodawców i pracowników w obszarze kryteriów cech fizycznych występują w odniesieniu do obciążenia psychospołecznego oraz środowiska pracy. Te kryteria cech fizycznych są uznawane za mniej ważne przez pracodawców niż przez pracowników. Zaprezentowane wnioski stanowią propozycje określania kierunków dalszych badań oraz rozwiązań praktycznych. Takie ukierunkowanie badań umożliwi w przyszłości zniwelowanie różnic poglądów obu grup w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników.
URL http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/31/117-129.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-04-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?