Effects of policy and market on relative income deprivation of agricultural labour

Bazyli Czyżewski , Agnieszka Poczta-Wajda

Abstract

Average incomes in the agricultural sector are still much lower than average wages in non-agricultural sectors in the most of the EU Member States, which is contrary to one of the CAP's initial objectives of "ensuring a fair standard of living for the agricultural community". The main aim of this paper is to verify whether EU membership and the use of CAP funds helped reduce relative income gap of farmers. The second aim is to analyse which factors influence this income gap and how. Our study is based on EAA data for EU-27 for the period 1995-2015 and makes use of three panel data regression models estimated for all EU Member States, the "old" ones (EU-15) and the "new" ones (EU-12). Our results show that the social goals of the CAP support have not been achieved in the EU-15; however, they have been achieved under the SAPS in the EU-12.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Agnieszka Poczta-Wajda (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Poczta-Wajda,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsWpływ polityki i rynku na relatywną deprywację dochodową czynnika pracy w rolnictwie
Journal seriesWieś i Rolnictwo, [Village and Agriculture], ISSN 0137-1673, (B 14 pkt)
Issue year2017
No3 (176)
Pages53-70
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishczynnik pracy w rolnictwie, relatywna luka dochodowa, zmiana realnej produktywności, nożyce cenowe, teoria kieratu technologicznego Cochrane’a
Keywords in Englishagricultural labour factor, relative income gap, real productivity change, price scissors, Cochrane’s treadmill theorem
Abstract in PolishW większości krajów członkowskich UE przeciętne dochody w sektorze rolnym są ciągle dużo niższe niż przeciętne wynagrodzenia w sektorach nierolniczych, co stoi w sprzeczności z jednym z pierwotnych celów WPR, jakim jest "zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności rolniczej". Głównym celem tego artykułu jest sprawdzenie, czy członkostwo w UE i korzystanie ze środków WPR pomagają zredukować relatywną lukę dochodową w rolnictwie. Drugim z celów jest zbadanie, które czynniki wpływają na tę lukę i w jaki sposób. W badaniach wykorzystano dane EAA z 27 krajów członkowskich z lat 1995-2015 i oszacowano trzy modele regresji panelowej: dla wszystkich, "starych" i "nowych" krajów członkowskich. Wyniki badań wskazują, że w krajach UE-15 cele socjalne WPR nie są realizowane, ale są osiągane w ramach systemu SAPS w krajach UE-12.
DOIDOI:10.7366/wir032017/03
URL http://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/639/wplyw-polityki-i-rynku-na-relatywna-deprywacje-dochodowa-czynnika-pracy-w-rolnictwie
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?