Zarządzanie konfliktem w organizacji działającej w międzynarodowym otoczeniu - wpływ kultury narodowej

Jerzy Schroeder

Abstract

The study compares the preferences for conflict management of employees from different national cultures. The study of the way people from different cultures manage conflict is crucial in today’s globalised world, especially in a multicultural workforce. People from different cultures often have different goals, values and assumptions concerning many aspects of conflict interaction. These differences can create conflict situations. Individualism-collectivism appears to be the most influential factor in determining how people from different cultures manage conflict. Interpersonal styles of conflict management fall into five categories: integrating, obliging, dominating, avoiding and compromising. Studies on conflict management suggest that people from individualistic cultures tend to prefer a conflict-dominant management style, whereas people from collectivistic cultures tend to prefer obliging and avoiding conflict management styles. Finally, the paper presents models for resolving cross-cultural conflict created by M. Kozan (harmony model, confrontational model and regulative model) and by C. Clarke and D. Lipp (the seven-step conflict resolution model). The findings of this study suggest that managers should consider cultural differences in conflict management when diagnosing and intervening in conflict situations in different cultures
Autor Jerzy Schroeder (WGM / KZM)
Jerzy Schroeder
- Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Inne wersje tytułuConflict Management in Organisations Operating in an International Environment - the Impact of National Culture
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Rok wydania2015
Nr10
Paginacja129-140
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimkonflikt, źródła konfliktu, style zarządzania konfliktem, kultury narodowe
Słowa kluczowe w języku angielskimconflict, sources of conflict, conflict management styles, national cultures
Streszczenie w języku polskimCelem opracowania jest porównanie sposobów zarządzania konfliktami między pracownikami wywodzącymi się z różnych kultur narodowych. Poznanie sposobów zarządzania konfliktem jest bardzo istotne zwłaszcza w odniesieniu do wielokulturowej grupy pracowniczej. Ludzie wywodzący się z różnych kultur często odmiennie postrzegają cele, wartości i założenia dotyczące wielu aspektów wzajemnych relacji. Różnice te mogą tworzyć sytuacje konfliktowe. Indywidualizm–kolektywizm wydaje się najistotniejszym czynnikiem określającym sposób zarządzania konfliktem przez osoby wywodzące się z różnych kultur. Wyróżnia się następujące style reagowania na konflikt: kooperację, łagodzenie, dominację, unikanie i kompromis. Wyniki badań dotyczących zarządzania konfliktem wskazują, że ludzie wywodzący się z kultur indywidualistycznych preferują styl zarządzania konfliktem określany jako dominacja, a ludzie wywodzący się z kultur kolektywistycznych preferują łagodzenie i unikanie. W pracy przedstawione są modele rozwiązywania konfliktu międzykulturowego opracowane przez M. Kozana (model konfrontacyjny, model harmonii i model regulacyjny) oraz przez C. Clarke’a i D. Lippa (siedmioetapowy model rozwiązywania konfliktu). Istotne jest to, by menedżerowie w sytuacjach konfliktowych brali pod uwagę różnice kulturowe w sferze zarządzania konfliktem.
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/975/730
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?