Społeczna odpowiedzialność biznesu - ewolucja koncepcji i jej znaczenia

Michał Jurek

Abstract

The purpose of the paper is an examination of the concept of corporate social responsibility. The specific objectives include: 1) analysis of the evolution of the concept of CSR and its evaluation by corporations, 2) classification of CSR conceptual framework and a review of standpoints referring to the importance of CSR in practice. In order to achieve these targets, comparative analysis and critical analysis of the literature are used. Conducted analysis allows noticing that growing interest in CSR and mounting the number of research on this issue have not translated into simplifying its conceptual framework. On the contrary, this framework has become even more complicated and confusing. As a result, the term "corporate social responsibility" has become more ambiguous and vague.
Author Michał Jurek (WE / KB)
Michał Jurek,,
- Department of Banking
Other language title versionsCorporate Social Responsibility - Evolution of The Concept and Its Importance
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No449
Pages234-245
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu
Keywords in Englishcorporate social responsibility
Abstract in PolishCelem głównym artykułu jest zbadanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Cele szczegółowe obejmują: 1) analizę ewolucji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i jej postrzegania w literaturze, 2) dokonanie klasyfikacji struktury pojęciowej społecznej odpowiedzialności biznesu i przeglądu stanowisk na temat znaczenia tej odpowiedzialności w praktyce. Dążąc do realizacji tych celów, posłużono się analizą porównawczą i krytyczną analizą literatury przedmiotu. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że wzrost zainteresowania problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i rosnąca liczba opracowań jej poświęconych nie tylko nie przełożyły się na uproszczenie struktury pojęciowej tej koncepcji, ale wręcz dodatkowo ją skomplikowały i zagmatwały. W rezultacie termin "społeczna odpowiedzialność biznesu" stał się jeszcze bardziej niejednoznaczny i niedookreślony.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.449.20
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=35813&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?