Modele współpracy biegłego rewidenta z audytorami wewnętrznymi w polskich jednostkach

Elżbieta Szczepankiewicz

Abstract

Purpose: presentation of theoretical models of relations between the statutory auditor and internal auditors in Polish entities and conditions for improving the cooperation between them. The study attempts to organize theoretical issues related to the improvement of the relations and cooperation between the statutory auditor and the internal auditors in the studied units. Based on research conducted in public finance and financial sector entities, four theoretical models of relations between the statutory auditor and internal auditors are described, and conclusions about the practice of using these models in entities are presented. The original list of control questions is also presented in the article. These questions take into account the new guidelines of the International Auditing Standards in the context of many of the requirements that result from the application of the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditors. The article sets out conditions to improve cooperation between the two auditor groups. Methodology: preparing the paper involved a review of literature, current law and regulations, and a critical analysis of internal documents and surveys carried out in the studied public finance sector units and public interest entities.
Author Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsModels of Cooperation of the Statutory Auditor with Internal Auditors in Polish Entities
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Issue year2017
Vol92
No148
Pages151-174
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishrewizja finansowa, biegły rewident, audyt wewnętrzny, relacje z audytorem wewnętrznym
Keywords in Englishstatutory audit, review of financial statement, statutory auditors, internal auditors, relationship with internal audit
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie teoretycznych modeli relacji biegłego rewidenta z audytorami wewnętrznymi w jednostkach oraz warunków doskonalenia współpracy między nimi. W artykule podjęto próbę uporządkowania zagadnień teoretycznych dotyczących relacji i doskonalenia współpracy między biegłym rewidentem a audytem wewnętrznym w jednostkach. Na podstawie przeprowadzonych badań w jednostkach sektora finansów publicznych oraz jednostkach sektora finansowego opisano cztery teoretyczne modele relacji biegłego rewidenta z audytorami wewnętrznymi oraz wnioski na temat praktyki ich stosowania w badanych jednostkach. Przestawiono autorską listę pytań kontrolnych. Pytania te uwzględniają nowe wytyczne Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w kontekście wielu wymagań, które wynikają ze stosowania Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytorów Wewnętrznych. Przedstawiono warunki usprawnienia współpracy obu grup zawodowych. Jako metody badawcze zastosowano analizę krytyczną literatury przedmiotowej, standardów i przepisów prawnych, metodę dedukcyjną oraz syntezę wniosków z analizy.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.0996
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=148648
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 21-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?