Metody macierzowo-sieciowe pomiaru poziomu dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek – podejście badawcze

Ireneusz Rutkowski

Abstract

The aim of the article is to propose a new research approach that may significantly improve the measurement of process maturity in product innovation activities in enterprises. This concept of maturity level measuring of the innovation process and a new product introduction on the market, expresses a specific research attitude with respect of new products process creating. The structure of the article retains the specific logic of the development of the research approaches. It should be noted that in terms of research approaches that guide the study work on matrix-network methods, developed in the framework of the new analytical instruments. Here is represented an overview of methodologies and techniques appropriate for them, algorithms of behavior (methodology on the pragmatic sense).
Author Ireneusz Rutkowski (WZ / KBRiU)
Ireneusz Rutkowski,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsMatrix-network methods of level maturity measurement of the innovation process and introduction of a new product on the market – research approach
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
Nonr 8 [CD]
Pages656-661
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishproces innowacji produktu, metody pomiaru dojrzałości, strategia nowego produktu, metody macierzowo-sieciowe
Keywords in Englishproduct innovation process, measuring maturity method, new product strategy, matrix-network methods
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie propozycji nowego podejścia badawczego, które w istotny sposób może usprawnić pomiar dojrzałości procesu innowacji produktu w działalności przedsiębiorstw. Ta koncepcja pomiaru poziomu dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek, wyraża określoną postawę badawczą względem procesu kreowania nowych produktów. Struktura artykułu zachowuje określoną logikę kształtowania się podejść badawczych. Należy przy tym podkreślić, że w tym ujęciu podejścia badawcze ukierunkowują prace studialne nad metodami macierzowo-sieciowymi, rozwijanymi w ramach nowego instrumentarium analitycznego. Tutaj reprezentowany jest zarys ogólny metodyki i właściwe dla nich techniki, algorytmy postępowania (metodologia w sensie pragmatycznym)
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/zjazd_katedr_2014_mir8_nowy.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?