Przerzucalność podatku od towarów i usług na rynku książek

Arkadiusz Bernal

Abstract

The main objective of the article is to answer the question of who (in the short term) bore the value added tax imposed on books. The research was carried out on empirical data relating to the book market in Poland in 2003-2012. An increase in the tax rate on books from 0% to 5% resulted in a more than proportional increase in their prices, which indicates a tax overshifting on consumers. The increase in the prices of books led to a decrease in the number of books sold, which resulted in lower profitability of book publishers. A statistically significant decrease in a rate of return on equity of book publishers in 2011 compared to 2010, as a result of a decrease in revenue, leads to the conclusion that the burden of the higher tax rate was born by the owners of publishing houses. Despite the observed decline in the level of wages, both in nominal and real terms, it is not considered statistically significant. Although it is not possible to conclude that the tax burden was borne by employees of book publishers, such possibility cannot be excluded. The change of the tax rate on books resulted in changes both in prices and the number of books sold. The analysis of the consequences of an imposition (a change) of a tax should not be limited to changes in prices but should also take into account the number of goods and services purchased and sold. This is because the market equilibrium is influenced by both, the price and the quantity.
Author Arkadiusz Bernal (WZ / KFP)
Arkadiusz Bernal,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsForward and Backward Shifting of Value Added Tax in the Book Market in Poland
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2014
Vol76
No4
Pages297-315
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polish podatek od towarów i usług, VAT, incydencja podatkowa, rynek książki
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, kto (w krótkim okresie) poniósł ciężar podatku od towarów i usług nałożonego na książki. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych empirycznych dotyczących rynku książki w Polsce w latach 2003-2012. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wzrost stawki podatku na książki z 0% na 5% spowodował bardziej niż proporcjonalny wzrost ich cen, co wskazuje na nadprzerzucalność (overshifting) podatku na czytelników. Znacząca podwyżka cen książek doprowadziła do spadku ilości sprzedanych książek, co przełożyło się na rentowność wydawnictw. Istotny statystycznie spadek rentowności kapitałów własnych w wydawnictwach w roku 2011 w porównaniu z 2010, wynikający ze spadku przychodów ze sprzedaży, pozwala stwierdzić, że ciężar wyższej stawki podatku obciążył właścicieli wydawnictw. Pomimo obserwowanego po wzroście stawki podatku spadku poziomu wynagrodzeń zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym nie ma podstaw, by uznać, że spadek ten jest istotny statystycznie. Na podstawie przeprowadzonych testów nie można jednoznacznie stwierdzić, że ciężar podatku został przerzucony na pracowników, choć nie można tego wykluczyć. Zmiana stawki podatku na książki powoduje zmiany nie tylko cen, lecz także ilości kształtujących równowagę. Na przerzucalność podatków nie powinno się patrzeć wyłącznie przez pryzmat zmiany cen. W analizie konsekwencji nałożenia (zmiany) podatków należy uwzględnić również ilości sprzedawanych, kupowanych towarów i usług, ponieważ zarówno cena, jak i ilość kształtują równowagę na rynku. Próba określenia wszystkich skutków zmian w prawie podatkowym, i to w ujęciu ex ante, powinna być wpisana w proces legislacyjny i stanowić integralną część tego procesu.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2014.76.4.20
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1865
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?