Identyfikacja czynników wpływających na intencję zakupu produktów sponsora

Rafał Matczyński

Abstract

According to Crompton's suggestion (2004), from perspective of a company, that invest in sponsorship, the increase of purchase intentions seems to be the most useful indicator of this marketing tool effectiveness. But engagement in sponsorship activity itself doesn't guarantee achievements of any effects. A lot depends on both additional supporting operations taking by the sponsor and on the public of the sponsored event. Spectators of any sport event don't form a homogeneous group. They vary in the area of many different variables, and the level of some might corelate with the level of behavioral intentions. The aim of the article is to introduce the variables, which differentiate the public events and they might influence mentioned result. The knowledge in this field is essential to estimate effects of specific sponsorship investment for example. The author enumerates and describes variables, that correlate with the level of purchase intention. Despite the growing role of sponsorship in the marketing activities of firms worldwide, academic research in this area has been limited. The author points the areas requiring future research.
Author Rafał Matczyński (WT / KMP)
Rafał Matczyński,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsIdentification of Variables Influencing Changes within Purchase Intention of Sponsor's Products
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2016
No5
Pages19-28
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsponsoring, intencja zakupu produktów sponsora
Keywords in Englishsponsorship, purchase intentions sponsor's products
Abstract in PolishZgodnie z sugestiami Cromptona (2004), z perspektywy firmy angażującej się w sponsoring wzrost intencji zakupu jej produktów czy usług jest, jak się wydaje, najbardziej użytecznym wskaźnikiem efektywności tej formy promocji. Sama inwestycja w działalność sponsoringową nie jest jednak równoznaczna z osiągnięciem przez firmę jakichkolwiek efektów. Dużo zależy bowiem od podejmowanych przez nią dodatkowych działań wspierających jej sponsoring, a także od publiczności sponsorowanego podmiotu, która jest wystawiona na ekspozycję nazwy sponsora. Widzowie jakiegokolwiek wydarzenia sportowego nie stanowią jednorodnej grupy. Różnią się w zakresie wielu zmiennych, a poziom niektórych z nich może korelować z poziomem intencji zakupu produktów firmy sponsora. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczas opisanych w literaturze zmiennych różnicujących publiczność, w przypadku których starano się określić wpływ na wspomniany efekt. Wiedza w tym obszarze jest istotna chociażby przy szacowaniu korzyści płynących z rozpoczęcia sponsorowania wybranego podmiotu. Autor, wyliczając i opisując zmienne korelujące z poziomem intencji zakupu, przedstawia, co dziś wiadomo na ten temat, a także wskazuje luki, czyli obszary wymagające dalszych prac badawczych.
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir5_2016_matczynski.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?