Wydatki socjalne w Polsce na tle UE

Maciej Żukowski

Abstract

Taking social protection expenditure as a percentage of GDP as an indicator, Poland is one of the least "social" EU member states - in 2014 at the level of 2/3 of the EU average. Due to a higher economic growth in Poland during the crisis, the distance between Poland and EU average became even larger during this period. However, taking the level of development into account, Poland is as "social" as many more developed countries. It is the lower GDP per capita which explains the lower real level of social benefits in Poland. Poland has high expenditure on pensions, which indicates a strong orientation of social expenditure towards the oldest part of the society. On the other hand, Poland's health care expenditure is among the lowest in the EU. Expenditure on education as a percentage of GDP dropped below the EU average, mainly due to decreasing numbers of pupils and students. Both in terms of reducing risk of poverty or social exclusion, as well as decreasing income inequalities, Poland experienced between 2005 and 2015 the biggest progress in the EU. From this perspective, effectiveness and efficiency of social expenditure in Poland during this period were high.
Author Maciej Żukowski (WE / KPiPS)
Maciej Żukowski,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsSocial Expenditure and Its Effects in Poland Against the Background of EU
Journal seriesPolityka Społeczna, ISSN 0137-4729, (B 12 pkt)
Issue year2017
No8
Pages10-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwydatki soc­jalne, zabez­piecze­nie społeczne, edukacja, Pol­ska, Unia Europejska
Abstract in PolishWedług wydatków na zabezpieczenie społeczne w relacji do PKB Polska jest jednym z najmniej "socjalnych" państw UE - w roku 2014 wydatki te stanowiły 2/3 średniej unijnej. Ze względu na szybszy wzrost gospodarczy w Polsce, w okresie kryzysu, dystans między Polską a średnią unijną w omawianym okresie jeszcze się zwiększył. Jednak w stosunku do poziomu rozwoju, Polska jest podobnie "socjalna" jak wiele zamożniejszych państw. Niższy realny poziom świadczeń socjalnych w Polsce wynika przede wszystkim właśnie z niższego PKB. Polska ma bardzo wysokie wydatki na emerytury i renty, co wskazuje na silną orientację wydatków socjalnych na najstarszą część społeczeństwa. Natomiast wydatki na opiekę zdrowotną należą do najniższych w UE. Wydatki na edukację w relacji do PKB spadły do poziomu nieco poniżej średniej unijnej, głównie w związku ze zmniejszaniem się liczby uczniów i studentów. Zarówno pod względem zmniejszania skali zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak i zmniejszania nierówności dochodowych, Polska zanotowała w latach 2005-2015 największy postęp w całej UE. Z tego punktu widzenia skuteczność i efektywność wydatków socjalnych w Polsce w omawianym okresie była wysoka.
URL https://www.ipiss.com.pl/psnumery/521m
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?