Konsekwencje wygładzania zysków dla kształtowania się wartości spółek na GPW

Jacek Mizerka

Abstract

Purpose – Earnings smoothing can be treated as an example of earnings management. Earnings management in the light of research results concerning mainly the US market has a negative impact on the value of companies that apply this treatment. The aim of the article is to verify the hypothesis about the negative impact of smoothing earnings on the value of companies listed on the emerging market, an example of which is the Warsaw Stock Exchange. Research methodology – In order to determine the relationship between the value of companies and the degree of earnings smoothing a multivariate regression was used in which the parameters were determined on the basis of the least-squares method. which the parameters were determined on the basis of the least-squares method. The dependent variable (company’s value proxy) was the Q-Tobin ratio. The degree of earnings smoothing was determined as the quotient of the standard deviation of the company’s operating earnings (EBIT) to the standard deviation of operating cash flows (OCF). Results – The obtained results indicate that – after taking into account the control variables – the relationship between Q-Tobin ratio and the degree of earnings smoothing is negative: companies that more smooth out earnings, are characterized by a lower Q-Tobin ratio. Originality/value – The presented article may be treated as part of a wider research project on motives and consequences of earnings management in emerging markets. The value of this project lies in the fact that a preliminary attempt to investigate the relationship between earnings smoothing and company’s value was made for companies listed on WSE. An attempt was made to answer the question whether relations observed in mature markets are also taking place on less developed markets, an example of which is the WSE
Author Jacek Mizerka (WZ / KFP)
Jacek Mizerka,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsConsequences of earnings smoothing for formation of companies values in the Warsaw Stock Exchange
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No2 (92)
Pages291-299
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwygładzanie zysków, kształtowanie zysków, wskaźnik Q-Tobina
Keywords in Englishearnings smoothing, earnings management, Tobin’s Q
Abstract in PolishCel – Wygładzanie zysków (earnings smoothing) może być traktowane jako przejaw tzw. kształtowania zysków (earnings management). Kształtowanie zysków w świetle wyników badań dotyczących głównie rynku amerykańskiego ma negatywny wpływ na wartość spółek, które ten zabieg stosują. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy o negatywnym wpływie wygładzania zysków na wartość spółek notowanych na rynku wschodzącym, którego przykładem jest GPW w Warszawie. Metodologia badania – W celu określenia zależności między wartością spółek a stopniem wygładzania zysków posłużono się regresją wieloraką, w której parametry wyznaczane były na podstawie metody najmniejszych kwadratów. Zmienną objaśnianą (proxy wartości spółki) stanowił wskaźnik Q-Tobina. Z kolei stopień wygładzania zysków wyznaczano jako iloraz odchylenia standardowego wyniku operacyjnego spółki (EBIT) do odchylenia standardowego przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (OCF). Wyniki – Uzyskane wyniki wskazują, że – po uwzględnieniu zmiennych kontrolnych – zależność między wskaźnikiem Q-Tobina a stopniem wygładzania zysków jest ujemna: spółki, które w większym stopniu wygładzają zyski, charakteryzują się niższym wskaźnikiem Q-Tobina. Oryginalność/wartość – Prezentowany artykuł może być traktowany jako fragment szerszego projektu badawczego dotyczącego motywów i konsekwencji kształtowania zysków (earnings management) na rynkach wschodzących. Wartość tego projektu polega na tym, że podjęto wstępną próbę zbadania relacji między wygładzaniem zysków a wskaźnikiem Q-Tobina w odniesieniu do spółek notowanych na GPW. Próbowano również znaleźć odpowiedź na pytanie, czy relacje zaobserwowane na rynkach dojrzałych zachodzą także na rynkach mniej rozwiniętych, których przykładem jest GPW.
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.92-25
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/870/article/13423/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?