Jakość usług medycznych a medical malpractice, jako niepowodzenie we wdrażaniu jakości do podmiotów leczniczych

Monika Dobska

Abstract

Article will present the quality of medical services interpreted in four areas: quality of interpretation provider, the quality contained in the facts and standards, quality of relationships and the quality of syncretic. Article submit that the interpretation of the quality of the services should adopt the following context: quality management is the management of marketing services and must have a strategic dimension. The quality of service can not be explained without reference to the value of, and responsibility for the improvement of service buyers for personnel. Against this background, will be shown the phenomenon of medical malpractice view to the conclusion that the most important element in the creation of a quality system is a system created for the patientand with his participation.
Author Monika Dobska (WZ / KBRiU)
Monika Dobska,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsThe quality of medical services and medical malpractice, as a failure in the implementation of quality medical entities
Journal seriesPraca i Zabezpieczenie Społeczne, ISSN 0032-6186, (B 8 pkt)
Issue year2015
No8 [CD]
Pages1-15
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishopieka zdrowotna, jakość usług medycznych
Keywords in Englishhealth care, quality of medical services
Abstract in PolishArtykuł będzie przedstawiał zagadnienie jakości usług medycznych analizowane w czterech obszarach: jakości w interpretacji usługodawcy, jakości zawartej w faktach i normach, jakości w relacjach oraz jakości synkretycznej. Artykuł przedstawi, iż interpretacja jakości w usługach powinna przyjąć następujący kontekst: zarządzanie jakością usług jest zarządzaniem marketingowym i musi mieć wymiar strategiczny. Jakości usług nie da się wyjaśnić, bez odniesienia do wartości, a odpowiedzialność za doskonalenie obsługi nabywcy ponosi personel. Na tym tle zostanie ukazane zjawisko medical malpractice dążąc do konkluzji, iż najistotniejszym elementem kreacji systemu jakości jest system utworzony dla pacjenta i przy jego udziale.
URL http://www.pizs.pl/files/723397080/file/5_jakosc_uslug_medycznych.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?