Reindustrialisation of the European Union Member States in the Context of Reshoring

Michał Młody

Abstract

In the recent years, the academic literature has repeatedly expressed its doubts with regard to the advantages of the relocation of production to the low-cost Asian countries, drawing attention to the significant differences between the initially estimated and the actually achieved savings. As a result, some MNCs have undertaken activities which resulted in the decrease of the engagement in international operations (de-internationalization) or in the transfer of business processes back to the home countries (reshoring). The current debate regarding the necessity of reindustrialization of the EU member states, which has been taking place among scientists, business practitioners and politicians, is largely based on the expectations that the return of the production companies will contribute to the restoration of the competitiveness of the EU economies. The goal of the article is to evaluate the possibility of reindustrialization of the EU in the context of its long-term industrial strategy and the reshoring trend, perceived as one of the main chances to strengthen the European industrial potential. The research was based on the conclusions drawn from the in-depth and critical literature review.
Author Michał Młody (WZ / KZS)
Michał Młody,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsReindustrializacja krajów Unii Europejskiej w kontekście reshoringu
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35 (1)
Pages455-467
Publication size in sheets0.6
Keywords in Englishbackshoring, reshoring, European Union, reindustrialisation, industrial policy
Abstract in PolishW ostatnich latach w literaturze wielokrotnie podawano w wątpliwość zalety relokacji procesów produkcyjnych w kierunku niskokosztowych krajów azjatyckich, zwracając uwagę na znaczące różnice pomiędzy początkowo szacowanymi a faktycznie osiągniętymi przez przedsiębiorstwa oszczędnościami. W rezultacie część KTN podjęła działania, których efektem było zmniejszenie zaangażowania w operacje międzynarodowe (deinternacjonalizacja) lub przeniesienie procesów biznesowych z powrotem do krajów macierzystych (reshoring). Obecna debata na temat potrzeby reindustrializacji krajów Unii Europejskiej, tocząca się wśród naukowców, praktyków biznesu i polityków, bazuje w dużej mierze na oczekiwaniach, że powrót firm produkcyjnych przyczyni się do przywrócenia konkurencyjności gospodarek UE. Celem artykułu jest ocena możliwości reindustrializacji Unii Europejskiej w kontekście jej długofalowej strategii przemysłowej oraz trendu reshoringu, postrzeganego jako jedna z głównych szans na wzmocnienie europejskiego potencjału przemysłowego. Badanie oparto na wnioskach płynących z pogłębionych i krytycznych studiów literaturowych.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.16.033.5614
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2057
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*9 (2021-01-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?